Przejdź do treści

08.05.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

 

10.04.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu  ul. Reymonta 8, 45-066 Opole na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizowania projektu „ Koordynowane i kompleksowe  wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – druga edycja”  w ramach konkursu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020.

Pobierz pełne ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Autor: Natalia Szwach
Strona dodana przez: Natalia Szwach (2016-05-11 13:29:26)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-12-24 08:30:51)