Przejdź do treści


Projekt „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” jest realizowany w ramach programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem „Opolskie dla rodziny”, moduł 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 560 593,37 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie  6 426 504,36 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 718 256,37 zł, co stanowi 9,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 415 832,64 zł, co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

CELE

Celem głównym projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” jest poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie opolskim. Cel główny jest realizowany  poprzez  dążenie do  poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu poprzez wczesne wykrywanie wad rozwojowych (nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.), udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców, ochronę zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę rozwoju dziecka (ocena psychomotoryczna) oraz niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2: wsparcie z zakresu żywienia, opieki psychologicznej dla dzieci i rodziców, mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych, leczenie paliwizumabem; profilaktykę zakażeń pneumokokowych. Projekt zapewnia równy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla obu płci. Z uwagi na charakter świadczeń opieką zdrowotną w ramach projektu objęte są kobiety w ciąży oraz dzieci do lat dwóch – dziewczynki i chłopcy. Przedsięwzięcie ma na celu równy udział rodziców w procesie leczenia chorego dziecka oraz korzystania ze wsparcia. Projekt jest realizowany w oparciu o zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia wszystkim osobom - bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną  - sprawiedliwy, pełny dostęp do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programu. 

PLANOWANE EFEKTY

  • wzrost motywacji kobiet do stosowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży
  • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych
  • skuteczniejsze wsparcie specjalistów w przypadku wykrycia wad płodu
  • zwiększenie wykrywalności i likwidacja bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju
  • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia i rehabilitacji dziecka, szczególnie w warunkach domowych
  • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom
  • zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej oraz poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi pomiotami w zakresie opieki okołoporodowej
  • podniesienie kwalifikacji personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.

 

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż). 
BLOK 1.3 - Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców,  w tym psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne. 
MODUŁ 2 - Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
BLOK 2.1 - Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka:- ocena wg kamieni milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka, metoda Prechtla, skala Brazeltona
BLOK 2.2 - Wsparcie koordynowane.
BLOK 2.3 - Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 , w tym wsparcie z zakresu żywienia (multidyscyplinarny zespół ds. żywienia dzieci), opieka psychologiczna dzieci i rodziców,mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych, leczenie paliwizumabem

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.

 

Obszar objęcia programem przez Centrum wraz z partnerami jest zaznaczony na mapce kolorem zielonym

 

REGULAMIN

 

 

 

Więcej o programie Opolskie dla Rodziny  tutaj 

Autor: Tomasz Domagała
Strona dodana przez: Tomasz Domagała (2018-01-19 08:40:40)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-12-24 08:53:58)