Przejdź do treści

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta

i Rzeczniku (Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.)

 

        Prawa Pacjenta


      Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Opieki duszpasterskiej.
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

     Obowiązki Pacjenta


Pacjent zobowiązany jest do:

1.   Przestrzegania Regulaminu organizacyjnego Centrum oraz innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i porządku w oddziałach szpitalnych.

2.   Przestrzegania rozkładu dnia podczas pobytu na oddziale szpitalnym.

3.   Przestrzegania zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia.

4.   Nie zakłócania swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.

5.   Przestrzegania zasad higieniczno – sanitarnych..

6.   Szanowania mienia szpitalnego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7.   Przestrzegania bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.

8.   Przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

9.   Nie wychodzenia poza teren Szpitala, chyba, że jest to konieczne ze względów leczniczych.

 

Pacjent odpowiada za:

 1. wszelkie szkody materialne powstałe z jego winy,
 2. rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, które nie zostały przekazane do depozytu

Ponadto:

1.   Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających go osób.

2.   Każde oddalenie poza oddział, na którym pacjent jest leczony, wymaga poinformowania pielęgniarki, położnej lub lekarza z podaniem czasu nieobecności.

 

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-09 10:50:50)
Zredagowana przez: Natalia Szwach (2015-05-20 09:13:29)