Przejdź do treści

„Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 560 593,37 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie  6 426 504,36 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 718 256,37 zł, co stanowi 9,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 415 832,64 zł, co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

CELE

Projekt realizowany przez Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu   wraz  z partnerami – Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie – pn. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” zakłada opiekę nad kobietą w ciąży oraz jej małymi dziećmi. Poprzez świadczenia adresowane do kobiet poniżej 35 roku życia jest ona wspierana działaniami mającymi na celu wczesne wykrywanie wad rozwojowych płodu w ramach badań prenatalnych i możliwość ich leczenia jeszcze przed narodzinami dziecka. Rodzicom udzielane jest wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa m.in. psychologicznego, dietetycznego, czy fizjoterapeutycznego. Jednym z istotnych problemów zdrowotnych w zakresie opieki neonatologicznej i pediatrycznej jest występowanie wad rozwojowych. Niezwykle ważne jest wówczas zapewnienie odpowiedniej opieki dziecku, począwszy od specjalistycznej diagnostyki, aż po kompleksową rehabilitację, która zapewnia zespół specjalistów Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.

Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności  w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie opolskim. 

PLANOWANE EFEKTY

  • wzrost motywacji kobiet do stosowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży
  • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych
  • skuteczniejsze wsparcie specjalistów w przypadku wykrycia wad płodu
  • zwiększenie wykrywalności i likwidacja bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju
  • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia i rehabilitacji dziecka, szczególnie w warunkach domowych
  • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom
  • zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej oraz poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi pomiotami w zakresie opieki okołoporodowej
  • podniesienie kwalifikacji personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.

 

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż). 
BLOK 1.3 - Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców,  w tym psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne. 
MODUŁ 2 - Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
BLOK 2.1 - Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka:- ocena wg kamieni milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka, metoda Prechtla, skala Brazeltona
BLOK 2.2 - Wsparcie koordynowane.
BLOK 2.3 - Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 , w tym wsparcie z zakresu żywienia (multidyscyplinarny zespół ds. żywienia dzieci), opieka psychologiczna dzieci i rodziców,mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych, leczenie paliwizumabem

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 3 - Profilaktyka zakażeń pneumokokowych.

 

Obszar objęcia programem przez Centrum wraz z partnerami jest zaznaczony na mapce kolorem zielonym

 

Więcej informacji nt. projektu: tutaj

 

 

Autor: Liliana Ciesiołkiewicz
Strona dodana przez: Liliana Ciesiołkiewicz (2017-05-16 11:14:52)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-12-14 09:56:17)