E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – ocena stanu ogólnego pacjenta – wywiad i badanie fizykalne w celu realizacji „Programu lekowego – profilaktyka zakażeń wirusem RS” z dn. 6 września 2022 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy:

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – ocena stanu ogólnego pacjenta – wywiad i badanie fizykalne w celu realizacji „Programu lekowego – profilaktyka zakażeń wirusem RS”.

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.09.2022 r. do godz. 9.00, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być opatrzona nazwą oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

  1. Miejsce składania ofert:

Sekretariat Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole,
od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500 .

  1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 09.2022 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.
  2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej ginekologia.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do dnia 29.09.2021 r.
  3. Szczegółowe informacje dot. warunków konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej ginekologia.opole.pl
  4. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
  5. Świadczeniodawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują  środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz oferty – wersja edytowalna
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt