E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” dotyczącego: Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – profilaktyczne badanie USG dzieci do lat 2

Konkurs do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” dotyczącego: Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – profilaktyczne badanie USG dzieci do lat 2 (1 r.ż.- USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej, 2 r.ż. – USG jamy brzusznej)

Unia

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole, ul. Reymonta 8

działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

ogłasza konkurs i zaprasza

do uczestniczenia i składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2
dotyczącego:
Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – profilaktyczne badanie USG dzieci do lat 2
(1 r.ż.- USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej, 2 r.ż. – USG jamy brzusznej).

(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

Okres obowiązywania umowy do końca trwania realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

  1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).
  2. Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).
  4. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.poz.866).

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 20 września 2022 r.
w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, pokój nr 16
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00 lub ze strony www.ginekologia.opole.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie
do dnia 6 października 2022 roku do godz. 9:00
w sekretariacie Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu ul. Reymonta 8. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Klinicznego Centrum dnia 6 października 2022 roku o godz. 10:00.

W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu www.ginekologia.opole.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum do dnia 24 października 2022 roku.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowego
Oświadczenie dodatkowe do formularza ofertowego
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt