E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
z dn. 20.09.2022 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 27.09.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole,
od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 27.09.2022 r. o godz. 11.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
w terminie do dnia 29.09.2022 r.

Informacje o szczegółowych warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu,
ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).

Świadczeniodawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406
e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl
w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz oferty z oświadczeniem oferenta
Formularz oferty z oświadczeniem oferenta – wersja edytowalna
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt