E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w  Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w  Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 13.12.2022 r. do godz. 9.00,  pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ”.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

  1. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 13.12.2022 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
w terminie do dnia 19.12.2022 r.

  1. Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z  formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:
Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 wew. 406.,
e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl
w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad  prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują  środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) 
Formularz oferty z oświadczeniem
Wzór umowy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Rozstrzygnięcie konkursu ofert

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt