E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie patomorfologii wraz z transportem z dnia 9.12.2022 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 z dnia 9.12.2022 roku

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole, ul. Reymonta 8

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie patomorfologii wraz z transportem

Przedmiot konkursu ofert i czas trwania umowy:

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń z zakresu patomorfologii wraz z transportem.
  2. Okres obowiązywania umowy: od daty udzielenia zamówienia do 31.12.2024 roku.
  3. CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, wzorami umów oraz formularzem ofertowym można zapoznać się na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl w zakładce Ogłoszenia – Konkursy ofert.

Osobami uprawnionymi ze strony Udzielającego zamówienia do udzielania informacji w zakresie konkursu ofert są:

1)    Liliana Ciesiołkiewicz – lciesiolkiewicz@ginekologia.opole.pl 
2)    Marek Chowaniec – mchowaniec@ginekologia.opole.pl 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta należy składać w Opolu przy ul. Reymonta 8
w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii z dopiskiem: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie patomorfologii wraz z transportem”. Nie otwierać przed dniem 16.12.2022 r. godz. 10.00

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8.
Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych Oferentów (obecność Oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 grudnia 2022 r. i umieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klinicznego Centrum.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
Wzór umowy
Załącznik nr 1 do Wzoru umowy
Załącznik nr 2 do Wzoru umowy
Rozstrzygnięcie konkursu

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt