E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dn. 09 grudnia 2021 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do
składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych
w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym
wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej oraz pełnienia dyżurów medycznych
na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie
położnictwa i ginekologii.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkus ofert”
z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Połżnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta
8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25
– 15:00
.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-z-9.12-sig

formularz oferty + Oświadczenie oferenta – wersja edytowalna Ogłoszenie-sig (4) szczegółówe warunki konkursu ofert wzór umowy o świadczenie usług medycznych

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt