E Пацієнт Гінекологія Ополе 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
від Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, як частина лікарняних послуг, w tym pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z dn. 20.09.2022 р.

Директор Клінічного центру гінекології, Акушерство та неонатологія в м. Ополе, відповідно до ст. 26 Закону Російської Федерації 15 Квітень 2011 р. про медичну діяльність (Дз. U. з 2022 р., пункт. 633 з пізніше. d.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, як частина лікарняних послуг, w tym pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.

Кінцевий термін подання пропозицій:

Пропозиції необхідно подати do dnia 27.09.2022 р. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Акушерство і неонатологія в Ополе.

Miejsce składania ofert:

Секретаріат клінічного директора гінекологічного центру, Акушерство і неонатологія в Ополе,
przy ul. Реймонт 8, 45-066 Ополе,
od poniedziałku do piątku w godzinach 725 - 1500.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 27.09.2022 р. o godz. 11.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Акушерство і неонатологія в Ополе, przy przy ul. Реймонт 8, 45-066 Ополе.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego centrum Ginekologii, Акушерство і неонатологія в Ополе,
w terminie do dnia 29.09.2022 р.

Informacje o szczegółowych warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu,
ul. Реймонт 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl

Клінічний центр гінекології, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 Закону Російської Федерації 27 серпня 2004 р. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Дз. U. з 2021 р., пункт. 1285 з пізніше. d.).

Świadczeniodawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 Я 154 пункт. 1 Я 2 Закону Російської Федерації 27 серпня 2004 р., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Дз. U. з 2021 р., пункт. 1285 з пізніше. d.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Agnieszka Fudala, телефон. 77 454 54 01 доп. 406
електронною поштою: afudala@ginekologia.opole.pl
w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz oferty z oświadczeniem oferenta
Formularz oferty z oświadczeniem oferentawersja edytowalna
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

© Клінічний гінекологічний центр,Акушерство і неонатологія в Ополе

45-066 Ополе
ul. W.Reymonta 8


від Transposh - translation plugin for wordpress

Контактна інформація