E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych pacjentów jest Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Władysława Reymonta 8, 45-066 Opole;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ginekologia.opole.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Prawa Pacjenta


      Pacjent ma prawo do:
 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Opieki duszpasterskiej.
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Tekst Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  Pacjenta jest dostępny w punkcie pielęgniarskim. 

Pacjent może składać skargi i wnioski do:

 1. Pełnomocnika Praw Pacjentów w Klinicznym Centrum
  Liliana Ciesiołkiewicz
  (pon.- pt. od 12.30 do 14.00) 
   tel. 77 454 54 01 wew. 416, pokój nr 16 
  email: pelnomocnikpacjenta@ginekologia.opole.pl
 2. Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  45-310 Opole, ul. Ozimska 72 A
  tel. 77 40 20 100, faks 77 40 20 101
  e-mail: sekretariat@nfz-opole.pl

 3. Biura Rzecznika Praw Pacjenta

  01-231 Warszawa, ul. Płocka 11/13
  bezpłatna infolinia (z tel. stacjonarnych i komórkowych): 800 190 590
  czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu
  fax.: (22) 506 50 64
  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

   
Obowiązki pacjenta


Pacjent zobowiązany jest do:
 1. Przestrzegania Regulaminu organizacyjnego Klinicznego Centrum oraz innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i porządku w oddziałach szpitalnych.
 2. Przestrzegania rozkładu dnia podczas pobytu na oddziale szpitalnym.
 3. Przestrzegania zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia.
 4. Nie zakłócania swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
 5. Przestrzegania zasad higieniczno – sanitarnych..
 6. Szanowania mienia szpitalnego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. Przestrzegania bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 8. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu.
 9. Nie wychodzenia poza teren Szpitala, chyba, że jest to konieczne ze względów leczniczych.

Pacjent odpowiada za:

 1. wszelkie szkody materialne powstałe z jego winy,
 2. rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, które nie zostały przekazane do depozytu

Ponadto:

 1. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających go osób.
 2. Każde oddalenie poza oddział, na którym pacjent jest leczony, wymaga poinformowania pielęgniarki, położnej lub lekarza z podaniem czasu nieobecności.

plakat-prawapacjenta ulotka_o_prawach_pacjenta_2020_rozszerzona

Dyrektor Klinicznego Centrum przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 14.00.

Ponadto pacjenci mogą składać skargi i wnioski do:

1. Pełnomocnika ds. Praw Pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

    Liliana Ciesiołkiewicz
    (pon.- pt. od 12.30 do 14.00)
    tel. 77 454 54 01 wew. 416, pokój nr 16
    e-mail: pelnomocnikpacjenta@ginekologia.opole.pl  

2. Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

    45-310 Opole, ul. Ozimska 72 A
    tel. 77 40 20 100, faks 77 40 20 101
    e-mail: sekretariat@nfz-opole.pl

3. Biura Rzecznika Praw Pacjenta

     01-231 Warszawa, ul. Płocka 11/13
     bezpłatna infolinia (z tel. stacjonarnych i komórkowych) : 800 190 590
     czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu
     fax.: (22) 506 50 64
     e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta

UWAGA!

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu nie udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta telefonicznie.

 1. Każdy pacjent oraz osoba wskazana przez pacjenta (na pierwszej stronie historii choroby potwierdzony własnoręcznym podpisem) ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia oraz wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta na każdym etapie procesu leczniczego i diagnostycznego.
 2. Informacji ustnych o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz kierujący oddziałem, z-ca lekarza kierującego oddziałem lub lekarz upoważniony od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 13.00. W sytuacjach nagłych informacji udziela również lekarz dyżurny całodobowo.
 3. Każdy pacjent w ciągu 12 godzin od przyjęcia na oddział ma przedstawiony i wyjaśniony, w sposób zrozumiały w formie ustnej przez lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego: cel hospitalizacji, plan postępowania diagnostycznego lub  leczniczego.
 4. Proces diagnostyczny lub leczniczy, w miarę uzyskiwania nowych danych, badań, może być modyfikowany.
 5. Pacjent jest informowany o tych zmianach  na bieżąco i jest dokonany odpowiedni wpis w dokumentacji medycznej pacjenta wraz  z modyfikacją.

Przekazywanie informacji w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta

 1. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie jego życia, szpital obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego i odnotować ten fakt w dokumentacji pacjenta, z uwzględnieniem godziny i minuty powiadomienia.
 2. Informację na temat pogorszenia stanu zdrowia pacjenta przekazuje osoba kierująca oddziałem, z-ca lekarza kierującego oddziałem lub lekarz dyżurny.
 3. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodziną pacjenta (osobą upoważnioną), fakt ten należy odnotować w dokumentacji medycznej oraz ponowić próbę kontaktu.

Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta-sig

W celu ułatwienia udostępniania dokumentacji medycznej zgromadzonej przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu poniżej przedstawiamy podstawowe zasady obowiązujące w Klinicznym Centrum.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dokumentu stwierdzającego jego tożsamość: np.: dowód osobisty, paszport.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
 3. rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego,
 4. opiekunowie ustanowienie przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.).
 5. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem przez tą osobę dokumentu stwierdzającego jej tożsamość: np.: dowód osobisty, paszport.
 6. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu poświadczonym podpisem upoważniającego.
 7. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

Formy udostępniania dokumentacji:

Do wglądu w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w Dziale Organizacji i Nadzoru w obecności pracownika działu oraz poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej.

Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się:

 • osobiście
 • przez osobę upoważnioną
 • przez e-mail (adres e-mail podany przy przyjęciu do szpitala lub podany osobiście (osobę upoważnioną) w Dziale Organizacji i Nadzoru)
 • pocztą (za potwierdzeniem odbioru, usługa płatna przez Wnioskodawcę)

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji Klinicznego Centrum, należy złożyć dodatkowo upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.  

Wnioski można składać:

 • osobiście lub przez inną osobę całą dobę u każdego pracownika Klinicznego Centrum
 • pocztą na adres Klinicznego Centrum
 • przesłać na adres e-mail:

centrum@ginekologia.opole.pl
bstasiak@ginekologia.opole.pl
kkarnas@ginekologia.opole.pl

 • telefonicznie pod numerem telefonu:

77 4545401 wew. 416

 • platforma ePUAP: /ginopole/SkrytkaESP

Celem ułatwienia obsługi wniosków można skorzystać z poniższych wzorów.

Zasady odpłatności za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej:

Ceny za sporządzenie dokumentacji medycznej zostały ustalone na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz.U. z 2017r, 1318 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą ulec zmianie.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest udostępniana bezpłatnie, a każda następna płatna wg cennika obowiązującego w Klinicznym Centrum.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Działem Organizacji i Nadzoru pod numerem telefonu 77 434 06 47 lub 77 454 54 01 wew. 417

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:35 do 15:00

Wniosek
Upoważnienie do wydania dokumentacji
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

Masz prawo!
Informator dla ofiar przemocy seksualnej, w tym zgwałcenia 

Przemoc seksualna może spotkać zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jednak w ponad 90% przypadków ofiarami przemocy seksualnej są kobiety.
Przemocą seksualną (przestępstwem) jest doprowadzenie do poddania się jakiejkolwiek czynności seksualnej wbrew woli drugiej osoby.

Jeśli wbrew Twojej woli doprowadzono Cię do kontaktu cielesnego lub jakiegokolwiek innego zaangażowania seksualnego, np. dotykania intymnych części ciała, oglądania materiałów pornograficznych, słuchania treści odnoszących się do Twojej seksualności – jesteś ofiarą przemocy seksualnej, która jest przestępstwem!

Dla przestępstw określonych w rozdziale XXV Kodeksu Karnego  (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości) przewiduje się ujednolicony tryb ścigania z urzędu.

ZGŁOŚ PRZESTĘPSTWO POLICJI!

Pamiętaj!
 • Nic nie usprawiedliwia przemocy. Nie ma znaczenia Twój ubiór, sposób zachowania ani stan trzeźwości. Sprawca winien ponieść odpowiedzialność!
 • Jeśli Twój partner, także małżonek, zmusza Cię do uprawiania seksu, kiedy tego nie chcesz lub w sposób, którego nie akceptujesz, to też jest przemoc seksualna!   
 • Zmuszanie do oglądania lub słuchania treści odnoszących się do seksualności, również jest przemocą!
 • Jeśli jesteś ofiarą zgwałcenia – przed badaniem nie myj się, nie bierz prysznica, nie zmieniaj ubrania ani bielizny. Płyny ustrojowe sprawcy (sperma, ślina) pozwolą wskazać sprawcę. Jeżeli przemoc miała miejsce w Twoim domu, niczego nie sprzątaj, nie zmywaj, nie wyrzucaj, żeby nie zatrzeć śladów.
 • Skorzystaj ze wsparcia bliskiej Ci osoby, organizacji pozarządowych i właściwych instytucji.
MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC!

NUMER ALARMOWY: 112        POLICJA: 997     PLACÓWKA MEDYCZNA: 999

Telefony– Opole:

 • Komenda Miejska Policji w Opolu,  tel.: +48 77 453 95 04 tel.: +48 77 422 25 45 tel: +48 77 422 25 75 , kom: 112
 • Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Opolu,  tel.:  77 4544845 kom: 502 491 802
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, tel.:  77 54 15 001
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel.:  77 4556391
 • Stowarzyszenie Zagubieni w Świecie, tel.:  77 45 30 163
 • Dom Matki i Dziecka Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia, tel.: 77 545 07 60

Jeżeli zgłosisz się bezpośrednio do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, nasza placówka ma obowiązek ustawowy powiadomienia o przestępstwie Policji.

W placówce medycznej:

 • Masz prawo do zawiadomienia bliskiej Ci osoby.
 • Masz prawo do konsultacji psychologicznej.
 • Masz prawo do informacji na temat praw pacjenta.
 • Masz prawo do poszanowania Twojej intymności.
 • Masz prawo do obdukcji i w przypadku przemocy w rodzinie do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.
 • Masz prawo do badania przez lekarza w obecności osoby bliskiej.
 • Masz prawo do informacji i porady, w tym w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.
 • Masz prawo do odzieży zastępczej i skorzystania z prysznica po badaniu.

W jednostce policji:

 • Masz prawo, żeby najbliższa osoba była z Tobą i wspierała Cię.
 • Masz prawo do poszanowania Twojej prywatności i intymności.
 • Masz prawo  poprosić o obecność asystentki społecznej z organizacji kobiecej lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 • Masz prawo  do informacji o Twoich prawach i obowiązkach w zrozumiałej dla Ciebie formie.
 • Masz prawo  do przesłuchania przez przeszkoloną w zakresie kontaktu z Ofiarą przemocy seksualnej funkcjonariuszkę Policji, bez obecności innych osób.
 • Masz prawo do okazania Ci sprawcy w warunkach uniemożliwiających Twoją identyfikację.
 • Masz prawo  do zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu miejsca swojego zamieszkania.
 • Masz prawo do zapoznania się z treścią protokołu zeznań przed jego podpisaniem.
 • Masz prawo do przewiezienia Cię do placówki medycznej w celu udzielenia pomocy medycznej i zabezpieczenia śladów.

Dalsze działania:

 • Masz prawo  złożyć wniosek o występowaniu w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy (do czasu odczytania aktu oskarżenia na rozprawie). Pozwoli Ci to czynnie uczestniczyć w rozprawie.
 • Masz prawo  do bezpłatnej pomocy psychologicznej.
 • Masz prawo  do bezpłatnej pomocy prawnej.
 • Masz prawo  do szacunku i wsparcia ze strony całego otoczenia.

Materiał opracowany na podstawie Platformy działania „Stop przemocy seksualnej w Polsce”
w ramach współpracy: • Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania • Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom • Komendy Głównej Policji • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej • Ministerstwa Sprawiedliwości • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji • Ministerstwa Zdrowia • Prokuratury Generalnej • Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie • Szpitala
Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie • Szpitala Medicover

Informacja dla ofiar przemocy

ZASADY ORGANIZACYJNO –  PORZĄDKOWE
W KLINICZNYM CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU

Zbiór zasad organizacyjno-porządkowych dotyczy praw i obowiązków pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 I.

 1. Każdy pacjent przyjęty do oddziału jest zapoznawany z zasadami organizacyjno-porządkowymi dotyczącymi jego praw i obowiązków oraz z topografią i harmonogramem pracy oddziału. 
 2. Tekst jest dostępny w każdym oddziale w formie pisemnej, na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Klinicznego Centrum. 

 II.
Pacjentowi przysługuje prawo do:

 1. Uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 
 2. Udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością przez osoby wykonujące zawód medyczny, w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 
 3. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko zgodę wyraża się w formie pisemnej. 
 4. Uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. 
 5. Wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt. 4 innym osobom. 
 6. Informacji o prawach pacjenta. 
 7. Zapewnienia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz wyżywienia odpowiednio do wdrożonego procesu leczenia i stanu zdrowia. 
 8. Zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego. 
 9. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 
 10. Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz innych, powierzonych personelowi medycznemu o nim informacji. 
 11. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. 
 12. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz życzliwego i kulturalnego traktowania. 
 13. Umierania w spokoju i godności. 
 14. Do leczenia bólu. 
 15. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub odmowy takiego kontaktu. 
 16. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną – uprawnienie to jednak może być ograniczone z uzasadnionych względów sanitarno-epidemiologicznych lub porządkowych. 
 17. Poszanowania swoich przekonań oraz opieki duszpasterskiej. 
 18. Uzyskania świadczeń niemedycznych, które są możliwe do zrealizowania w czasie pobytu pacjenta w Klinicznym Centrum i które nie naruszają ustalonego porządku. 
 19. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 
 20. Zgłaszania skarg i zażaleń Dyrektorowi Klinicznego Centrum oraz dochodzenia swoich praw.

III.

 1. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną jest w stałym kontakcie z personelem, informuje o pojawiających się problemach, wykonanych czynnościach oraz o istotnych wydarzeniach. 
 2. Szpital umożliwia osobie sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną możliwość korzystania z WC, łazienki. 
 3. Kliniczne Centrum umożliwia osobie sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dzieckiem możliwość korzystania z noclegu w pokoju hotelowym za odpłatnością określoną w cenniku. 
 4. Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodzica nie jest równoznaczne z otrzymaniem zwolnienia lekarskiego na dziecko. 
 5. Matka karmiąca piersią dziecko, przebywająca w oddziale, nie ponosi kosztów opieki nad dzieckiem związanych z jej pobytem w oddziale. 
 6. W szczególnych przypadkach ciężkich stanów chorobowych u dorosłych istnieje możliwość całodobowego towarzyszenia pacjentce za zgodą lekarza kierującego oddziałem.

IV.
Obowiązkiem pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym jest przestrzeganie Zasad Organizacyjno-Porządkowych Klinicznego Centrum:

 1. Stosowanie się do wewnętrznego harmonogramu funkcjonowania oddziału. 
 2. Przebywanie w sali chorych lub na terenie oddziału w czasie wizyt lekarskich oraz w czasie wykonywania badań diagnostycznych. 
 3. Przestrzeganie zaleceń dotyczących sposobu leczenia i diety. 
 4. Odnoszenie się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu. 
 5. Przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22°° do 6°°. 
 6. Dbanie, aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym pacjentom. 
 7. Stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym. 
 8. Nieoddalanie się poza teren Klinicznego Centrum, chyba że jest to konieczne ze względów leczniczych.
 9. Każde oddalenie się poza oddział pobytu wymaga poinformowania pielęgniarki/położnej lub lekarza, z podaniem czasu nieobecności.
 10. Korzystanie z urządzeń grzewczych będących na wyposażeniu oddziału – zakaz używania grzałek i innych urządzeń grzewczych. 
 11. Zakaz przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających, zakaz palenia tytoniu na całym terenie należącym do Klinicznego Centrum. 
 12. Szanowanie mienia Klinicznego Centrum, a szczególnie zakaz manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami. 
 13. Zakaz przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych bez obecności personelu.
 14.  Zakaz wykonywania zdjęć oraz używania urządzeń nagrywających bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych.
 15.  Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających go osób. 
 16. Pacjent odpowiada za wszelkie szkody materialne, powstałe z jego umyślnej winy oraz za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, które nie zostały przekazane do depozytu.

V.
Pacjentka zgłaszająca się do Klinicznego Centrum winna:

1. Posiadać dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), skierowanie (jeżeli jest wymagane), karty informacyjne z poprzednich pobytów w jednostkach ochrony zdrowia, aktualne wyniki badań.
2. Zezwala się na posiadanie rzeczy osobistych jak: bielizna nocna, dodatkowa poduszka, kapcie, ręczniki, bielizna osobista, kosmetyki i/lub środki pielęgnacyjne i higieniczne, ulubiony przedmiot  (np. zabawkę w przypadku hospitalizacji dziecka).

VI.

Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego może oddać do szatni dla pacjentów za pokwitowaniem ubranie i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Depozyt (Kasa Klinicznego Centrum) przyjmuje przekazane przedmioty wartościowe w dni robocze, w godzinach:7.00-14.00. W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy przedmioty do depozytu przyjmuje położna Izby Przyjęć.

VII.

Pacjentka powinna każdorazowo podpisać zgodę lub odmówić wyrażenia zgody na piśmie, na zabieg operacyjny, wykonanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych o podwyższonym ryzyku dla pacjenta.

VIII.

Przy przyjęciu do oddziału pacjentka ustala z lekarzem indywidualny plan opieki, a następnie przestrzega zleconego postępowania leczniczego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego oraz sposobu i rodzaju żywienia. Plan opieki może ulegać modyfikacji w trakcie hospitalizacji, w zależności od potrzeb.

IX.

Z chwilą przyjęcia do oddziału pacjentka powinna przekazać lekarzowi informacje o aktualnie przyjmowanych lekach/suplementach diety.
Wszystkie leki własne pacjentki powinny być przekazane do punktu pielęgniarskiego, za pokwitowaniem. Leki własne muszą być w oryginalnych opakowaniach z nieprzekroczoną datą ważności.
Niedopuszczalne jest, aby w czasie trwania hospitalizacji pacjentka zażywała leki/suplementy diety samodzielnie, bez wiedzy personelu medycznego Klinicznego Centrum.

X.

1. Ciężko chorym pacjentom, posiłki podaje personel medyczny Klinicznego Centrum (pielęgniarka, położna) lub opiekun/osoba bliska pod nadzorem personelu.
2. Czynności pielęgnacyjne i toaletę przy obłożnie chorych wykonuje personel medyczny Klinicznego Centrum (pielęgniarka, położna) lub osoby bliskie, na życzenie pacjentki, pod nadzorem personelu.

XI.
Pacjentki przebywające w Klinicznym Centrum mogą korzystać:

 1. Z opieki duszpasterskiej, bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną (szczegółowe informacje u pielęgniarki/położnej oddziału). 
 2. Z kaplicy szpitalnej i obrzędów religijnych odbywających się w według ustalonych godzin. 
 3. Z porady psychologa. 
 4. Z własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, telefon, ładowarka, laptop (korzystanie jest bezpłatne). 
 5. Z kiosku z prasą codzienną. 
 6. Z dodatkowych (odpłatnych) posiłków w stołówce szpitalnej.

XII.

1. Posiłki wydawane są dla pacjentek w określonych godzinach z uwzględnieniem diety oraz harmonogramu pracy oddziału:

 • śniadanie       
  godz. 7:30 – 8:30 – z uwzględnieniem II śniadania (dla diety cukrzycowej)
 • obiad             
  godz.12:30 -13:30 – z przerwą (diety cukrzycowe)
 • kolacja           
  godz.17:00 -18:00 – z uwzględnieniem II kolacji (dla diety cukrzycowej)

2. Posiłki powinny być spożywane w salach chorych.
3. Pacjentka nie powinna, bez uzgodnienia z leczącym ją lekarzem, spożywać artykułów spożywczych poza tymi, które podaje Centrum. 

XIII. 

 1. Kliniczne Centrum umożliwia codzienne odwiedzanie pacjentów. 
 2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach (informacja w danym oddziale) w sposób niezaburzający pracy oddziału. 
 3. W szczególnych przypadkach, za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurującego, odwiedziny te mogą odbywać się również w godzinach nocnych. 
 4. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju. 
 5. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie uregulowane przez lekarza kierującego oddziałem lub Dyrektora Klinicznego Centrum. 
 6. Lekarz kierujący oddziałem może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta. 
 7. Lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny, może wyrazić zgodę na całodobowe uczestniczenie rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem. 
 8. Rodzina lub opiekunowie pacjenta mogą uzyskać zgodę na całodobowe uczestniczenie w opiece nad pacjentem przede wszystkim gdy :

  a)    jest on w stanie terminalnym,
  b)    jest nim dziecko,
  c)    jest nim dziecko wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych,
  d)    jest nim pacjent po zabiegu operacyjnym,
  e)    jest nim pacjent pobudzony. 

 9. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się  w zakresie:
  a)  karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,
  b)  utrzymania higieny ciała,
  c)  zmianie bielizny osobistej/pościelowej, wsparcia emocjonalnego,
  d) podniesieniu poczucia bezpieczeństwa,
  e) zmiany pozycji ułożenia ciała,
  f) pomocy przy wstawaniu z łóżka, chodzeniu,
  g) pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (podanie basenu, zaprowadzenie do toalety).

XIV. 

 1. Wypisanie z oddziału szpitalnego następuje:
    a) gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia,
    b) na żądanie osoby przebywającej w Klinicznym Centrum lub jej przedstawiciela ustawowego,
    c) gdy osoba przebywająca w Klinicznym Centrum w sposób rażący narusza Zasady Organizacyjno-Porządkowe, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
 2.  Pacjentka występująca o wypisanie z Klinicznego Centrum na własne żądanie powinna być poinformowana przez lekarza leczącego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu oraz wypełnić dokument „Decyzja o opuszczeniu szpitala na własną odpowiedzialność”. 
 3. W przypadku niezłożenia takiego dokumentu lekarz sporządza wpis w dokumentacji medycznej pacjentki o samowolnym oddaleniu się ze szpitala.
 4. Przy wypisie pacjent otrzymuje Kartę Informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby, zastosowane leczenie i wyniki badań oraz zalecenia, do dalszego postępowania, leczenia i trybu życia. 
 5. Ubranie oddane do szatni, pieniądze i przedmioty wartościowe oddane do depozytu, pacjentka otrzymuje po przedłożeniu kwitów depozytowych, odpowiednio w szatni pacjentek (odzież, obuwie) oraz Kasie Klinicznego Centrum (przedmioty wartościowe przekazane do depozytu). Depozyt (Kasa Klinicznego Centrum) wydaje przekazane przedmioty wartościowe w dni robocze, w godz.: 7:00-14:00.
 6.  Jeżeli stan ogólny pacjentki nie pozwala na jego odebranie, to depozyt przekazywany jest osobie upoważnionej lub osobie uprawnionej do dysponowania ruchomościami pacjentki/prawni spadkobiercy – po okazaniu pisemnego upoważnienia od pacjentki, kwitu depozytowego i dokumentu tożsamości osoby odbierającej. Osoba upoważniona potwierdza odbiór rzeczy wartościowych własnoręcznym podpisem na karcie depozytowej (w Kasie Klinicznego Centrum).

XV. 

Osoba, która nie przestrzega Zasad, bądź narusza je w sposób rażący, może zostać wypisana ze szpitala lub mogą wobec niej być wyciągnięte inne środki dyscyplinujące.

Czerwiec 2022 r.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jest placówką dydaktyczną, uprawnioną do szkolenia praktycznego studentów Uniwersytetu Opolskiego.

W związku z powyższym możliwa jest obecność studentów przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna:
Ustawa z 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty Art. 36 ust.3 ust. 4 (Dz. U. z 2019 poz.537,577,730,1590).

Posiłki dla pacjentek Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu przygotowywane są  w kuchni Klinicznego Centrum, dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym zgodnie z obowiązującymi standardami.

Posiłki  przygotowywane są w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetyka  – dostosowane do diety zaleconej przez lekarza – dbającego również o zapewnienie urozmaicenia potraw oraz zbilansowania wartości składników odżywczych. Poza standardowymi dietami respektujemy także te wynikające z indywidualnych wyborów naszych pacjentek, tj. dieta  wegetariańska oraz wegańska. Wszystkie posiłki są przygotowywanie z wdrożonym w Klinicznym Centrum systemem HACCP.
Na każdym piętrze szpitala pacjentki mają do dyspozycji lodówkę, kuchenkę elektryczną, czajnik bezprzewodowy oraz mikrofalówkę.

Jadłospis

Poniżej publikujemy jadłospis dla hospitalizowanych pacjentek w ciąży lub połogu opracowany zgodnie ze standardami

Aktualny jadłospis dostępny na stronie:

dobry-posilek.ginekologia.opole.pl

Podczas hospitalizacji w Klinicznym Centrum pacjentki mogą skorzystać z darmowej konsultacji z dietetykiem. Porad w zakresie prawidłowego żywienia udziela Pani Katarzyna Kupiec – dietetyk. Pacjentki zainteresowane konsultacją prosimy o kontakt pod wew. nr 471 lub 470.

Warto wiedzieć

Zachęcamy do skorzystania z informacji oraz porad wypracowanych w projekcie Instytutu Żywności i Żywienia Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej oraz  w ramach prowadzenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Cenne informacje i porady dotyczące prawidłowego żywienia bez względu na wiek oraz stosowaną dietę można uzyskać na stronie: www.ncez.pl, a także skorzystać z darmowej  konsultacji dietetycznej on –line: https://poradnia.ncez.pl/.

Badanie opinii pacjentek

Informujemy, że pacjentki szpitala Klinicznego Centrum mają możliwość wyrażenia swojej opinii oraz zgłaszania uwag dotyczących wyżywienia. Przed zakończeniem hospitalizacji otrzymują Panie anonimową ankietę umożliwiającą wyrażenia swojej opinii nt. jakości świadczonych usług, w tym m.in. posiłków, co wspiera doskonalenie wszystkich aspektów działalności naszej placówki.

Wszelkie uwagi – zarówno pozytywne, jak negatywne – można również wysyłać na adres: kkupiec@ginekologia.opole.pl

Cennik usług:

Cennik usług wykonywanych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu dla osób nieposiadających prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych na zasadach umów cywilnoprawnych oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Cennik usług ponadstandardowych – obowiązuje od dnia 1 czerwca 2024 r.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej – obowiązuje od 1 czerwca 2024 r.:

L.p.

Treść

Wysokość opłaty w zł

1.

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

16,29

2.

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej

0,57

3.

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

3,26

Podstawa prawna: § 93 Regulaminu Organizacyjnego, w związku z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz.U.2024, poz. 581)

Odpłatna opieka pielęgnacyjna 

Podczas pobytu w naszym szpitalu oferujemy  pacjentkom możliwość uzyskania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.  

Sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej odbywa się zgodnie z art.23.ust.1 Ustawy  z dn.15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2012 r. z póź.zm.) pielęgniarka lub położna mogą wykonywać w podmiocie leczniczym dodatkową opiekę pielęgnacyjną na podstawie umowy cywilno – prawnej z pacjentem , osobą bliską lub opiekunem prawnym. Jednocześnie w myśl art.34 us.2 ustawy z dn. 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz.159 z póź.zm.) przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę , która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna  w podmiocie leczniczym  może obejmować: towarzyszenie pacjentce, mycie, pomoc  w karmieniu itp.

Szczegóły dodatkowej opieki pielęgnacyjnej należy ustalić indywidualnie z wybraną położną lub pielęgniarką.

Poniżej przedstawiamy położne i pielęgniarki, świadczące usługę dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w naszym Klinicznym Centrum, a osoby chętne do skorzystania z  takiej opieki zachęcamy do kontaktu.

Jednocześnie  informujemy, że  czynności związane z dodatkową usługą mogą być ograniczone ze względów sanitarno-epidemiologicznych i organizacyjnych.

Sala Porodowa    

 • Iwona Piątek – tel. kom.  602 869 555
 • Marzena Mika – tel. kom.  692 112 157  
 • Katarzyna Janik – tel. kom. 506 997 894 

Natalia Marcinów – tel. kom. 881 736 509


Jednoosobowa sala „Pokój rodzinny” z osobą towarzyszącą
– odpłatne świadczenie

Od 1 lipca 2023 r. porody, w których uczestniczy osoba towarzysząca, odbywają się zgodnie z zapisami poniższych regulaminów:

 1. Regulamin porodów rodzinnych.
 2. Regulamin „kangurowania” po porodzie w ramach planowanego cięcia cesarskiego porodów rodzinnych 

Regulamin odwiedzin Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
– obowiązuje od 1 lipca 2023 r. –
Regulamin odwiedzin

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt