E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW KLINICZNEGO CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU
1. ZASADY OGÓLNE
 1. Kodeks Etyki, zwany dalej „Kodeksem”, wyznacza zasady postepowania pracowników zatrudnionych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. 
 2. Zasady etyki pracownika Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, zwanego dalej „Klinicznym Centrum” wynikają z ogólnych norm moralnych i dbania o godność zawodu. 
 3. Pracownik jest zobowiązany traktować pełnioną funkcję jako pracę na rzecz statutowych zadań Klinicznego Centrum, a także pacjentów i interesantów. 
 4. Obowiązkiem pracownika jest znajomość Kodeksu Etyki oraz przestrzeganie zasad i norm w nim określonych. 
 5. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania porządku prawnego, norm etycznych i moralnych, w tym zawodowych norm etycznych oraz zasad współżycia społecznego i sumiennego wykonywania powierzonych zadań. 
 6. Pracownik powinien kierować się w swojej pracy troską o wspólne dobro pracowników oraz pacjentów. 
 7. Normy zachowań i postępowania w pracy odnoszą się do wszystkich pracowników Klinicznego Centrum, bez względu na formę zatrudnienia.
2. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Pracownik Klinicznego Centrum przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

Zasada uczciwości
 1. Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie, mając na względzie dobro pacjenta oraz szanując przysługujące mu prawa wynikające z przepisów oraz te, które przynależą każdemu człowiekowi. 
 2. Pracownik przy wykonywaniu czynności służbowych kieruje się zasadami wynikającymi z misji Klinicznego Centrum. 
 3. Uprawniony pracownik informuje pacjentów o przysługujących im prawach wykonując wszelkie czynności, w szczególności związane z procesem leczenia, kierując się właściwą postawą i zrozumieniem. 
 4. Pracownik dba o przekazywanie informacji o stanie zdrowia i rokowaniach, osobom uprawnionym do uzyskiwania tych informacji, zgodnie ze swoimi kompetencjami. 
 5. Pracownik dokłada najwyższych starań, by obowiązki wynikające z przepisów prawa tj. ustawy o zawodzie lekarza, ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, innych przepisów wykonywać z najwyższą możliwą starannością. 
 6. Pracownik chroni interesów społeczności Klinicznego Centrum oraz poszczególnych jej członków. 
 7. Pracownik nie podejmuje prac kolidujących z obowiązkami służbowymi. 
 8. Pracownik nie wykorzystuje informacji służbowych do celów prywatnych. 
 9. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi wykazuje należytą staranność i gospodarność.
Zasada profesjonalizmu
 1. Pracownik wykonuje czynności zawodowe zgodnie z wiedzą, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością. 
 2. Pracownik Klinicznego Centrum dąży do stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. Wzbogaca zdobytą wiedzę i umiejętności doświadczeniem zawodowym. 
 3. Pracownik wykazuje znajomość problemów Klinicznego Centrum. 
 4. Pracownik dąży do utrwalania aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań. 
 5. Pracownik jest gotowy do merytorycznego i prawnego uzasadniania własnych działań. 
 6. Pracownik wykonuje powierzone zadania w sposób rozsądny, zdecydowany i skuteczny. 
 7. Pracownik w chwili wątpliwości co do właściwego postępowania sięga po pomoc innego pracownika, przełożonego lub odpowiednich aktów prawnych. 
 8. Pracownik jest kreatywny i aktywny w podejmowanych działaniach, a przełożonym przedkłada z własnej inicjatywny wnioski usprawniające wykonywaną pracę. 
 9. Pracownik dąży do uzyskania możliwie najlepszych wyników swojej pracy przy minimalizacji ponoszonych nakładów. 
 10. Pracownik powinien szanować wartości i własność informacji nie ujawniać ich bez odpowiedniego uprzedzenia. 
 11. Pracownik respektuje prawo pacjenta do intymności i godności osobistej.
Zasada niedyskryminowania
 1. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne. 
 2. Pracownik w swoich działaniach traktuje na równi wszystkich pacjentów, współpracowników i interesantów, nie ulegając naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości czy przynależności.
Zasada bezstronności i niezależności
 1. Pracownik działa bezstronnie, niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania. 
 2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny, ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.
Zasada obiektywizmu
 1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą. 
 2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej. 
 3. Pracownik zachowuje bezstronność przy gromadzeniu, ocenie i przekazywaniu informacji. 
 4. Przy formułowaniu ocen i opinii nie kieruje się subiektywnym interesem, brakiem zrozumienia i nieżyczliwością. 
 5. Pracownik nie może uczestniczyć w działaniach, które uniemożliwiłyby dokonywanie obiektywnych ocen wszelkich zaistniałych zdarzeń sprzecznych z interesem Klinicznego Centrum.
Zasada praworządności
 1. Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Klinicznego Centrum. 
 2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Zasada uprzejmości
 1. W swoich kontaktach z pacjentami, petentami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. 
 2. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie. 
 3. Pracownik wypowiada się w sposób jasny, zrozumiały i taktowny. 
 4. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego. 
 5. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby, pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.
Zasada współodpowiedzialności
 1. Pracownik relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. 
 2. Pracownicze konflikty w których pracownik jest stroną, pracownik stara się rozwiązywać, a w uzasadnionych przypadkach pomaga mu Zespół Etyczny lub na jego prośbę konflikty rozwiązuje w sposób merytoryczny i obiektywny przełożony lub Dyrektor Klinicznego Centrum. 
 3. Pracownik dba, aby konflikty z innymi pracownikami nie wpływały negatywnie na jakość wykonywanych przez niego obowiązków. 
 4. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. 
 5. Pracownik wykazuje dbałość o mienie Klinicznego Centrum, jego majątek i wszystkie inne wartości chroniąc je. 
 6. Pracownik przeciwdziała powstawaniu nieprawidłowości i błędów, a zaistniałe przypadki nieprawidłowości zgłasza przełożonemu.
Zasada odpowiedzialności
 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami. 
 2. Pracownik bez względu na zajmowane stanowisko, odpowiada za efekty swojej pracy w tym za podjęte decyzje, przygotowane materiały i przekazywane informacje. 
 3. Pracownik ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.
3. PRZEGLĄD KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW 
 1. Kodeks Etyki Pracowników podlega corocznemu przeglądowi oraz stałej ocenie pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu. 
 2. Z Kodeksem zapoznani są wszyscy pracownicy Klinicznego Centrum. 
 3. Wszyscy pracownicy i pacjenci uprawnieni są do składania uwag dotyczących Kodeksu do Dyrektora Klinicznego Centrum lub Zespołu ds. Etyki Klinicznego Centrum.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kodeks jest zatwierdzany przez Dyrektora Klinicznego Centrum i jest dokumentem jawnym. 
 2. Kodeks jest zamieszczony na stronie internetowej Klinicznego Centrum. 
 3. Wprowadzenie zmian w kodeksie dokonywane jest na wniosek, który musi być poparty przez co najmniej 10 pracowników.

Pliki do pobrania:
Szpitalny Zespół Etyczny – informacje

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt