E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

żółte gwiazdki na granatowym tlePROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Projekt „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” jest realizowany w ramach działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi: 11 319 709,04  zł i obejmuje:

Dofinansowanie w kwocie 10 615 190,29  zł, co stanowi 93,78 % wydatków kwalifikowanych projektu z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 9 564 720,91  zł,   co stanowi 84,50 % wydatków kwalifikowanych projektu,
 • ze środków budżetu państwa w kwocie 1 054 409,38  zł,   
  co stanowi 9,28 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Wkład własny w kwocie 704 518,75 zł, co stanowi 6,22 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Adresaci
 • kobiety w ciąży i w okresie połogu
 • noworodki i dzieci do 2 roku życia
 • rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci do 2 roku życia
 • personel służb świadczących usługi zdrowotne

Pośrednimi odbiorcami wsparcia są rodzice/opiekunowie prawni noworodków i dzieci do lat 2.

Obszar działania
 • powiat opolski
 • Miasto Opole

Z badań i porad, udzielanych w ramach realizowanego przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu projektu, mogą korzystać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego.

Projekt jest realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w partnerstwie z „Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek” Spółka Partnerska.

Cel główny

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia społecznego oraz zmniejszy nierówności w zdrowiu w województwie opolskim.

Cel główny będzie realizowany poprzez dążenie do:

 • poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży, w okresie porodu i połogu poprzez wczesne wykrywanie wad rozwojowych oraz udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców, ochronę zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę rozwoju dziecka oraz niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,
 • zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców z zakresu ciąży, porodu, połogu i opieki nad niemowlęciem,
 • zwiększenie świadomości kobiet w zakresie konieczności fizycznego i psychicznego przygotowania się do porodu,
 • nabycie umiejętności przez kobiety ciężarne w zakresie stosowania technik relaksacyjnych, wykonywania ćwiczeń usprawniających, prawidłowego oddychania podczas porodu, karmienia piersią, pielęgnacji i kąpieli noworodka/niemowlęcia,
 • zmiana nastawienia do bólu porodowego i samego porodu,
 • wyuczenie umiejętności samodzielnego kontrolowania przebiegu porodu, a co za tym idzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w trakcie porodu,
 • wzrost motywacji kobiet do stosowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży i po porodzie,
 • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki okołoporodowej, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych,
 • jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju,
 • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia  i rehabilitacji oraz pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka,
 • wczesna – kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności,
 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom,
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie opieki okołoporodowej,
 • skuteczniejsze wsparcie specjalistów w przypadku wykrycia wad płodu, poprzez zaplanowanie postępowania medycznego,
 • podniesienie kwalifikacji personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.
Planowane efekty
 • zwiększenie świadomości prozdrowotnej kobiet poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u kobiet w ciąży i w okresie połogu,
 • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu przygotowania do porodu, macierzyństwa oraz praw wynikających ze standardów opieki okołoporodowej wśród osób objętych interwencją programu,
 • wypracowanie umiejętności wczesnego rozpoznawania symptomów rozpoczynającego się porodu,
 • zwiększenie odsetka kobiet zadowolonych z przebiegu porodu, a dzięki temu zainteresowanych kolejną ciążą,
 • zmniejszenie odsetka wykonywanych cięć cesarskich z uwagi na edukację i skuteczniejsze przygotowanie kobiet do porodu,
 • zwiększenie skuteczności w diagnozowaniu i postępowaniu z dziećmi do 2 roku życia z zaburzeniami rozwojowymi oraz wzrost świadomości w tym zakresie wśród osób objętych interwencją programu,
 • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych wśród dzieci przed i po urodzeniu,
 • wdrożenie odpowiedniej diagnostyki i opieki medycznej wobec dzieci z wadami rozwojowymi,
 • wzrost świadomości i wiedzy rodziców w zakresie prawidłowej rehabilitacji i opieki nad dzieckiem,
 • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia i rehabilitacji,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju dzieci,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia dzieci.
 • profesjonalne przygotowanie kadry medycznej w zakresie nowych technik diagnostyki wad rozwojowych,
 • wzrost liczby położnych i pielęgniarek posiadających wysokie kwalifikacje z zakresu opieki okołoporodowej,  w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.

Naszemu projektowi, i przede wszystkim pracy, przyświeca dewiza:

ZROBISZ WSZYSTKO DLA DZIECKA. MY TEŻ.

Informacje dotyczące zakresu realizacji projektu/poszczególnych świadczeń, opublikowane na przedmiotowej stronie, pochodzą z dokumentu pn.” Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” – stanowiącym załącznik nr 9 Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1

Więcej informacji nt. świadczeń udzielanych w ramach projektu znajduje się na stronie: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl

 
Tytuł projektu: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i neonatologii w Opolu”. 
Wartość:  2 334 456,00 zł
Dofinansowanie z funduszy UE:  1 868 784,61  zł

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej, które mają znacząco podwyższyć  dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków  opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy doposażenia Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Przedmiotowy projekt zwiększy tym samym dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa- ulegnie skróceniu czas oczekiwania na diagnozę i zabiegi, podwyższeniu ulegnie ich jakość.

Okres realizacji: 01.07.2019 r.- 31.12.2020 r.
Cel:

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Cele szczegółowe to:

 • unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych
 • podwyższenie komfortu i jakości prowadzenia diagnozy i zasobów medycznych, dzięki włączeniu w ww. procesy nowoczesnych urządzeń
 • umożliwienie korzystania z nowoczesnych urządzeń medycznych kobietom i dzieciom z województwa opolskiego, a także spoza naszego województwa
 • podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł  projektu:  „Opolskie wspiera szpitale  w walce z COVID-19”

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, jako Partner projektu, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19  zakupiło:

 • osprzęt oraz montaż instalacji ściekowej
 • lampę bakteriobójczą przepływową mobilną – 1 szt.
 • lampy bakteriobójcze przepływowe stacjonarne – 3 szt.
 • urządzenia do oczyszczania powietrza za pomocą jonizacji katalitycznej AP3001 – 7 szt.
 • kardiomonitor neonatologiczny jezdny – 1 szt.
 • inkubator transportowy – 1 szt.
 • respirator transportowy – 1 szt.
 • stanowisko do resuscytacji noworodka – 1 szt.
 • pompy infuzyjne – 7 szt.
 • koncentrator tlenu – 1 szt.
 • środki ochrony osobistej (w tym m.in.: rękawice, maski FFP2 i FFP3) oraz
 • szkolenia dla personelu medycznego.

Wartość zadań realizowanych w Klinicznym Centrum wynosi 750 752,72 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 709 461,32 zł.

Całkowita wartość Projektu „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19wynosi 32 804 232, 82 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 30 999 999,80 zł.

Projekt „Opolskie przeciw COVID-19” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”

Wartość:  2 438 647,67 zł

Dofinansowanie z funduszy UE:1 826 547,09 zł

Przedmiotem projektu jest zakup aparatury medycznej, które znacząco podwyższają dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w nowoczesną aparaturę medyczną. Projekt swoim zasięgiem obejmuje również kwestie znaczącego podwyższenia jakości leczenia w ww. oddziale poprzez szereg robót budowlano-instalacyjnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje tym samym zakup środków trwałych, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski. Projekt zwiększy dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa -ulegnie podwyższeniu jakość świadczonych usług med., a także bezpieczeństwo i szybsza oraz bardziej komfortowa rekonwalescencja pacjentek po zabiegach i porodach, dzięki podwyższonym standardom sanitarnym. Realizacja prac budowlano-instalacyjnych w zakresie przewidzianym w projekcie podwyższy bezpieczeństwo przebywania na oddziale oraz ograniczy ilość miejsc ogólnego / wspólnego użytku, przez co zostanie zapewniona odpowiednia separacja / dystans pacjentek co utrudni rozprzestrzenianie się ewentualnych bakterii i wirusów. Realizacja projektu zapewni spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznym systemie zdrowia. Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na zmniejszenie bieżącego zużycia energii elektrycznej wpływając pośrednio na ochronę środowiska.

Okres realizacji: 05.05.2017 r. – 31.12.2021 r.

Cel: 

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU.

Cele szczegółowe realizacji projektu to:

 1. Unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych, niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych.
 2. Podwyższenie komfortu i jakości rekonwalescencji pozabiegowej i poporodowej pacjentek, dzięki podwyższeniu standardów sanitarnych.
 3. Zwiększenie dystansu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych (w tym COVID-19).
 4. Podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Działanie 10.1 – infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług. Poddziałanie 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. 

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWAflaga i godło Polski

Diagnostyka niepłodności u par realizowana jest w ramach Programu Polityki Zdrowotnej – Programu kompleksowej ochrony  zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020 w zakresie interwencji: kompleksowa diagnostyka niepłodności.   

Program jest kierowany wyłącznie do osób,  które wcześniej nie były diagnozowane i leczone  z powodu niepłodności, a pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich.  Skierowanie do poradni nie jest wymagane.

Zadaniem programu jest prowadzenie kompleksowej diagnostyki niepłodności, objęcie pary opieką psychologiczną oraz koordynowanie tej opieki. Z tego względu w naszym ośrodku zapewniamy konsultację lekarzy specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, andrologii, genetyki klinicznej oraz psychologii. 

Więcej informacji:
Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.

godło i flaga Polski

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu realizuje projekt pn.

„Rozbudowa instalacji tlenowo – powietrznej w ilości 24 gniazd oraz modernizacja gniazd tlenowo – powietrznych w ilości 20 gniazd”

Projekt obejmuje realizacje zadań:

 1. Wykonanie rurociągów gazów medycznych tlenu i powietrza, dostawa i montaż ściennych punktów poboru gazów medycznych w ilości: 12 sztuk gniazd tlenu i 12 sztuk gniazd powietrza.
 2. Modernizacja gniazd poprzez wymianę wkładów obecnych gniazd GO1 na typ gniazda AGA w ilości: 11 gniazd tlenowych i 9 gniazd powietrza.

Rozbudowa instalacji gazów medycznych oraz modernizacja gniazd ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów, a tym samym umożliwienie zwiększenia ilości pacjentów, którzy będą mogli korzystać z pełnego dostępu do gazów medycznych. 

Całkowity koszt inwestycji: 51 045, 00 zł, w tym: 50 000, 00 zł dotacja celowa Wojewody Opolskiego z budżetu państwa.
Okres realizacji inwestycji: 30.10.2020 r. – 15.03.2021 r.

godło i flaga Polski

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu  realizuje projekt pn.:

 „Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa  i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID-19”

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID – 19 poprzez realizację projektu obejmującego: 

 • Przebudowę Sali Porodowej poprzez utworzenie nowej Sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym. 
 • Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni oraz zakup wraz z dostawą pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego.
 • Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczania wody.
 • Modernizacja szatni personelu medycznego.
 • Przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.
Realizacja projektu: do 10 grudnia 2021 r.
Łączny koszt inwestycji:  8 552 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  7 000 000,00 zł

Tablica In Vitro

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu podpisało umowę z Ministrem Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023, w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego.

W ramach umowy na realizację tego programu Ministerstwo Zdrowia przekazało dofinansowanie w kwocie całkowitej 54 894,22 zł
na zadanie dotyczące utworzenia Centrum Zdrowia Prokreacyjnego na zakup sprzętu m.in. worka sako, fantomów noworodka m.in. do resuscytacji, wanienki, przewijaka, sprzętu multimedialnego do prowadzenia edukacji, poduszki do karmienia, promiennika ciepła, wagi dla niemowląt, lampy bakteriobójczej, aparatu do szybkich przetoczeń, UDT bezprzewodowy (detektora tętna płodu).

Więcej informacji:
Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.

Tablica Za Zyciem

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu podpisało umowę z Ministrem Zdrowia na realizację Programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w zakresie zadania dotyczącego Wczesnej rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

W ramach zawartej Umowy na realizację tego programu  Ministerstwo Zdrowia przekazało dofinansowanie w kwocie 27 746,64 zł na zakup sprzętu (urządzenia do rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych i zaburzeń mowy) m.in.

 • akcesoria logopedyczne do rehabilitacji zaburzeń mowy: sensi zestaw logopedyczny, walizeczka logopedyczna, zestaw gryzaków miękkich, zestaw gryzaków dla niemowlaka, gryzak wibracyjny
 • oprogramowanie wspomagające komunikację 
 • gry dydaktyczne – lustrzane sfery dźwiękowe, percepcyjne kule, dzwonki naciskane diatoniczne, zestaw instrumentów, chusta animacyjna, zestaw akcesoriów do tańca, przyssawki kółeczka sensoryczne, kubeczki przyssawki, lustrzane sfery sensoryczne 
 • maty stymulujące, płynne sensoryczne koła,  ścieżka sensoryczna
 • bańki przyssawkowe-ośmiornica z przyssawkami, duże ciężkie przyssawki
 • przyrządy wibrujące: materac/mata, piłka 
 • dyski sensomotoryczne
 • tory do nauki chodzenia, mata do masażu, mata rehabilitacyjna.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu podpisało umowę z Ministrem Zdrowia na realizację w 2023 roku programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023, w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego.

W ramach umowy na realizację tego programu Ministerstwo Zdrowia przekazało środki publiczne w kwocie 2 294 991,54 zł
na zadanie dotyczące utworzenia Centrum Zdrowia Prokreacyjnego na zakup specjalistycznego sprzętu m.in. ultrasonograf wraz z certyfikowanym oprogramowaniem umożliwiającym przestrzenne obrazowanie 3D oraz 4D wraz z osprzętem (2 szt.), aparat usg doppler z głowicami, lampy bakteriobójcze (5 szt.), lampy zabiegowe (3 szt.), fotele zabiegowe (2 szt.), aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, pompy infuzyjne (3 szt.), fantomy noworodka m.in. do resuscytacji, wanienki, przewijaka, fotele do karmienia, stoliki mobilne, krzesełko porodowe, kozetka, laktatory elektryczne przeznaczone do użytku szpitalnego.

Więcej informacji:
Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt