E Patient Gynecology Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń z dnia 23.02.2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

of 23.02.2023 year

Na podstawie art. 26 of the Act of 15 April 2011 r. about medical activities

(Dz. U. with 2022 r. pos. 633 with later. d.)

Clinical Center of Gynecology, Obstetrics and Neonatology in Opole

45-066 Opole, the. Reymont 8 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie:

Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego
i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole –
(w przypadku nieobecności osoby wykonującej świadczenia zdrowotne w zakresie opisu zdjęć RTG, HSG
i Urografii).

Przedmiot konkursu ofert i czas trwania umowy:

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń z zakresu:

Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego
i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole – (w przypadku nieobecności osoby wykonującej świadczenia zdrowotne w zakresie opisu zdjęć RTG, HSG i Urografii).

  1. Okres obowiązywania umowy: from 01.03.2023 do 31.12.2023 year.
  2. CPV: 85121200-3 Usługi medyczne.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, wzorami umów oraz formularzem ofertowym można zapoznać się na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl w zakładce Ogłoszenia – Konkursy ofert.

Osobą uprawnioną ze strony Udzielającego zamówienia do udzielania informacji w zakresie konkursu ofert jest Bogumiła Stasiak –bstasiak@ginekologia.opole.pl

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta należy składać w Opolu przy ul. Reymont 8 w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics
i Neonatologii z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie:

Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego
i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole –
(w przypadku nieobecności osoby wykonującej świadczenia zdrowotne w zakresie opisu zdjęć RTG, HSG
i Urografii).

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 11.00 w Sali Wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymont 8. Otwarcie ofert dokonane zostanie
w obecności przybyłych Oferentów (obecność Oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 February 2023 roku i umieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klinicznego Centrum.

Dokumenty do pobrania:

Formularz-oferty-lekarz-radiolog

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie o Konkursie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

wzór umowy RTG-lekarz radiolog

Ogłoszenie o wynikach konkursu

© Clinical Gynecology Center,Obstetrics and Neonatology in Opole

45-066 Opole
the. W. Reymont 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Contact