E Patient Gynecology Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

żółte gwiazdki na granatowym tlePROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Project "Coordination and comprehensive family support in the field of specialist counseling, prevention, diagnostics and eliminating abnormalities in the development of children up to the age of years 2 - edition 2 ”is carried out under the measure 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 co-financed by the European Social Fund.

Wartość projektu

The total value of the project is: 7 773 420,42 zł i obejmuje:

Co-financing in the amount 7 328 653,42 PLN, which is 94, 28 % eligible expenditure of the project from the following sources:

 • from European funds in the amount 6 607 407,35 PLN, which is 85 % eligible project expenditure,
 • from the earmarked subsidy in the amount 721 246,07 PLN, which is 9,28 % eligible project expenditure.

Own contribution in the amount 444 767,00 PLN, which is 5, 72 % eligible project expenditure.

Adresaci
 • pregnant women and in the puerperium period
 • newborns and babies to 2 age
 • parents and legal guardians of children to 2 age
 • staff of health services

Indirect recipients of support are parents / legal guardians of newborns and children up to the age of years 2.

Obszar działania
 • Opole district
 • City of Opole

From research and advice, provided within the framework of the Clinical Gynecology Center, Obstetrics and Neonatology in Opole project, all residents of the Opolskie Voivodeship can use it.

The project is implemented by the Clinical Gynecology Center, Obstetrics and Neonatology in Opole in partnership with "Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek" Spółka Partnerska.

Cel główny

Increasing access to high-quality health services in the field of care for pregnant women and young children, co wpłynie na poprawę jakości życia społecznego oraz zmniejszy nierówności w zdrowiu w województwie opolskim.

The main goal will be achieved by striving for:

 • improving the quality of care for a pregnant woman, during childbirth and puerperium by early detection of malformations and providing specialist counseling for parents, protecting the child's health towards supporting its psychosocial development through in-depth diagnostics of the child's development and eliminating abnormalities in the development of children up to the age of 2
 • increasing the knowledge of future parents about pregnancy, childbirth, puerperium and baby care,
 • increasing women's awareness of the need to physically and mentally prepare for childbirth,
 • acquisition of skills by pregnant women in the use of relaxation techniques, performing improvement exercises, proper breathing during childbirth, breastfeeding, care and bathing of a newborn / infant,
 • changing attitudes towards labor pain and the delivery itself,
 • teaching the ability to independently control the course of labor, and thus increasing the sense of security during childbirth,

Planowane efekty
 • increasing the pro-health awareness of women by conducting a comprehensive educational and health intervention in pregnant and puerperal women,
 • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu przygotowania do porodu, maternity and rights resulting from the standards of perinatal care among people covered by the program intervention,
 • developing the ability to recognize the symptoms of the commencing labor early,
 • increasing the percentage of women satisfied with the course of childbirth, and thus interested in another pregnancy,
 • zmniejszenie odsetka wykonywanych cięć cesarskich z uwagi na edukację i skuteczniejsze przygotowanie kobiet do porodu,
 • increasing effectiveness in diagnosing and dealing with children to 2 years of age with developmental disorders and increased awareness in this regard among people covered by the program intervention,
 • increasing the detection of congenital and developmental defects in children before and after birth,
 • implementation of appropriate diagnostics and medical care for children with developmental defects,
 • increasing the awareness and knowledge of parents in the field of proper rehabilitation and childcare,
 • increasing family involvement in the treatment and rehabilitation process,
 • increasing parents' knowledge of the proper development of their children,
 • increasing parents' knowledge about proper nutrition of children.
 • professional preparation of medical staff in the field of new techniques for the diagnosis of developmental defects,
 • an increase in the number of midwives and nurses highly qualified in the field of perinatal care, including in the field of pro-health behavior.

Our project, and above all work, is guided by the motto:

ZROBISZ WSZYSTKO DLA DZIECKA. MY TEŻ.

Information on the scope of the project implementation / individual services, published on this website, pochodzą z dokumentu pn.” Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, under the SSD Program in the Opolskie Voivodeship to 2020 of the year "Opolskie for the Family" constituting Appendix no 9 Regulations of the competition for projects submitted under: Actions 8.1

More information on. benefits provided under the project can be found on the website: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl

Tytuł projektu: „Purchase of medical apparatus and equipment to improve highly specialized mother and child care at the Clinical Gynecology Center, Położnictwa i neonatologii w Opolu”.
Wartość: 2 334 456,00 PLN
Dofinansowanie z funduszy UE: 1 868 784,61 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej, które mają znacząco podwyższyć dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy doposażenia Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Przedmiotowy projekt zwiększy tym samym dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa- ulegnie skróceniu czas oczekiwania na diagnozę i zabiegi, podwyższeniu ulegnie ich jakość.

Okres realizacji: 01.07.2019 r.- 31.12.2020 r.
Cel:

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole.

Cele szczegółowe to:

 • unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych
 • podwyższenie komfortu i jakości prowadzenia diagnozy i zasobów medycznych, dzięki włączeniu w ww. procesy nowoczesnych urządzeń
 • umożliwienie korzystania z nowoczesnych urządzeń medycznych kobietom i dzieciom z województwa opolskiego, a także spoza naszego województwa
 • podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

Clinical Center of Gynecology, Obstetrics and Neonatology in Opole, jako Partner projektu, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 planuje zakup:

 • osprzętu oraz montaż instalacji ściekowej
 • lampy bakteriobójczej przepływowej mobilnej – 1 pcs.
 • lamp bakteriobójczych przepływowych stacjonarnych – 3 pcs.
 • urządzenia do oczyszczania powietrza za pomocą jonizacji katalitycznej AP3001 – 7 pcs.
 • kardiomonitora neonatologicznego jezdnego
 • lamp do fototerapii LED

Wartość zadań realizowanych w Klinicznym Centrum wynosi 137 566, 14 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 130 000, 00 PLN.

Całkowita wartość Projektu na lata 2020 – 2021 wynosi 32 804 232, 82 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 30 999 999,80 PLN.

ProjektOpolskie przeciw COVID-19jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VIIIIntegracja społeczna, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnychopieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole”

Wartość: 2 438 647,67 PLN

Dofinansowanie z funduszy UE:1 826 547,09 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup aparatury medycznej, które znacząco podwyższają dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w nowoczesną aparaturę medyczną. Projekt swoim zasięgiem obejmuje również kwestie znaczącego podwyższenia jakości leczenia w ww. oddziale poprzez szereg robót budowlano-instalacyjnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje tym samym zakup środków trwałych, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski. Projekt zwiększy dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa -ulegnie podwyższeniu jakość świadczonych usług med., a także bezpieczeństwo i szybsza oraz bardziej komfortowa rekonwalescencja pacjentek po zabiegach i porodach, dzięki podwyższonym standardom sanitarnym. Realizacja prac budowlano-instalacyjnych w zakresie przewidzianym w projekcie podwyższy bezpieczeństwo przebywania na oddziale oraz ograniczy ilość miejsc ogólnego / wspólnego użytku, przez co zostanie zapewniona odpowiednia separacja / dystans pacjentek co utrudni rozprzestrzenianie się ewentualnych bakterii i wirusów. Realizacja projektu zapewni spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznym systemie zdrowia. Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na zmniejszenie bieżącego zużycia energii elektrycznej wpływając pośrednio na ochronę środowiska.

Okres realizacji: 05.05.2017 r. – 31.12.2021 r.

Cel:

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, BETWEEN AND NEONATOLOGY IN OPOLE.

Cele szczegółowe realizacji projektu to:

 1. Unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych, niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych.
 2. Podwyższenie komfortu i jakości rekonwalescencji pozabiegowej i poporodowej pacjentek, dzięki podwyższeniu standardów sanitarnych.
 3. Zwiększenie dystansu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych (w tym COVID-19).
 4. Podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Działanie 10.1 – infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług. Poddziałanie 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWAflaga i godło Polski

Meals for patients of the Gynecology and Obstetrics Hospital and Newborns in Opole are prepared in the kitchen of the Clinical Center, for pregnant women and in the postpartum period in accordance with the "Standard of hospital nutrition for pregnant and postpartum women - Mother's Diet" implemented under the pilot program of the Ministry of Health and the National Health Fund.

Posiłki przygotowywane są w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetyka – adapted to the diet prescribed by the doctor – which also takes care of ensuring variety of dishes and the balance of nutrients. In addition to standard diets, we also respect those resulting from the individual choices of our patients, i.e.. vegetarian and vegan diet. All meals are prepared with the HACCP system implemented in the Clinical Center.
On each floor of the hospital, patients have a refrigerator at their disposal, electric stove, cordless kettle and microwave.

Menu

Jadłospis dla hospitalizowanych pacjentek w ciąży lub połogu opracowany zgodnie ze standardami pilotażowego programu „ Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowymDieta Mamy”. Aktualne jadłospisy publikowane są w zakładce: Informacje dla pacjenta/żywienie

Dietician on duty

Pregnant women and women in the postpartum period during hospitalization at the Clinical Center may take advantage of a free consultation with a nutritionist. Advice on proper nutrition is provided by Mrs. Katarzyna Kupiec - a dietitian, on duty every Tuesday and Thursday from. 9.00-12.00. Patients interested in consultation, please contact us at ext. no 471 or 470.

Ladies interested in consulting our dietitian after hospitalization, by 2 months after giving birth, please contact us via email: kkupiec@ginekologia.opole.pl

Worth knowing

We encourage you to use the information and advice developed in the project of the Institute of Food and Nutrition Prevention of overweight and obesity and chronic diseases by educating the public in the field of nutrition and physical activity and as part of running the National Center for Nutritional Education.

Valuable information and advice on proper nutrition, regardless of age and diet, can be found on the website: www.ncez.pl, and also take advantage of the free on-line dietary consultation: https://poradnia.ncez.pl/.

Patient opinion survey

We inform, that the patients of the Centrum Clinical Hospital have the opportunity to express their opinion and comment on food. Przez jeden miesiąc w każdym kwartale przed zakończeniem hospitalizacji otrzymują ankietę umożliwiającą wyrażenia swojej opinii nt. the quality of the services provided, including. meals, which supports the improvement of all aspects of our facility's operations.

Wszelkie uwagizarówno pozytywne, jak negatywnemożna również wysyłać na adres: kkupiec@ginekologia.opole.pl

Diagnostyka niepłodności u par realizowana jest w ramach Programu Polityki ZdrowotnejProgramu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020 w zakresie interwencji: kompleksowa diagnostyka niepłodności.

Program jest kierowany wyłącznie do osób, które wcześniej nie były diagnozowane i leczone z powodu niepłodności, a pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich. Skierowanie do poradni nie jest wymagane.

Zadaniem programu jest prowadzenie kompleksowej diagnostyki niepłodności, objęcie pary opieką psychologiczną oraz koordynowanie tej opieki. Z tego względu w naszym ośrodku zapewniamy konsultację lekarzy specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, andrologii, genetyki klinicznej oraz psychologii.

Więcej informacji:
Reference Center for Diagnosis and Treatment of Infertility.

godło i flaga Polski

Clinical Center of Gynecology, Położnictwa i Neonatologii w Opolu realizuje projekt pn.

Rozbudowa instalacji tlenowopowietrznej w ilości 24 gniazd oraz modernizacja gniazd tlenowopowietrznych w ilości 20 gniazd

Projekt obejmuje realizacje zadań:

 1. Wykonanie rurociągów gazów medycznych tlenu i powietrza, dostawa i montaż ściennych punktów poboru gazów medycznych w ilości: 12 sztuk gniazd tlenu i 12 sztuk gniazd powietrza.
 2. Modernizacja gniazd poprzez wymianę wkładów obecnych gniazd GO1 na typ gniazda AGA w ilości: 11 gniazd tlenowych i 9 gniazd powietrza.

Rozbudowa instalacji gazów medycznych oraz modernizacja gniazd ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów, a tym samym umożliwienie zwiększenia ilości pacjentów, którzy będą mogli korzystać z pełnego dostępu do gazów medycznych.

Całkowity koszt inwestycji: 51 045, 00 PLN, including: 50 000, 00 zł dotacja celowa Wojewody Opolskiego z budżetu państwa.
Okres realizacji inwestycji: 30.10.2020 r. – 15.03.2021 r.

godło i flaga Polski

Clinical Center of Gynecology, Położnictwa i Neonatologii w Opolu realizuje projekt pn.:

„Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID-19”

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID – 19 poprzez realizację projektu obejmującego:

 • Przebudowę Sali Porodowej poprzez utworzenie nowej Sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym.
 • Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni oraz zakup wraz z dostawą pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego.
 • Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczania wody.
 • Modernizacja szatni personelu medycznego.
 • Przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.
Realizacja projektu: do 10 of December 2021 r.
Łączny koszt inwestycji: 8 552 000,00 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 7 000 000,00 PLN

© Clinical Gynecology Center,Obstetrics and Neonatology in Opole

45-066 Opole
the. W. Reymont 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Contact