E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
від Transposh - translation plugin for wordpress

żółte gwiazdki na granatowym tlePROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Проект «Координація та всебічна підтримка сім’ї у сфері консультування спеціалістів, профілактика, діагностика та усунення порушень у розвитку дітей до віку 2 - видання 2 ”проводиться за мірою 8.1. Доступ до якісних медичних та соціальних послуг у галузі догляду за матір’ю та дитиною в рамках Регіональної оперативної програми Опольського воєводства на роки 2014-2020 співфінансується Європейським соціальним фондом.

Wartość projektu

Загальна вартість проекту становить: 7 773 420,42 PLN і включає:

Співфінансування в розмірі 7 328 653,42 Зл, який є 94, 28 % допустимі витрати проекту з наступних джерел:

 • з європейських фондів у сумі 6 607 407,35 Зл, який є 85 % допустимі витрати проекту,
 • від цільової субсидії у розмірі 721 246,07 Зл, який є 9,28 % допустимі витрати проекту.

Власний внесок у сумі 444 767,00 Зл, який є 5, 72 % допустимі витрати проекту.

Adresaci
 • вагітним жінкам і в післяпологовий період
 • новонароджених та немовлят до 2 вік
 • батьків та законних опікунів дітей 2 вік
 • персонал медичних служб

Непрямими одержувачами допомоги є батьки / законні опікуни новонароджених та діти до віку років 2.

Obszar działania
 • Опольський повіт
 • Місто Ополе

З досліджень та порад, надається в рамках Клінічного центру гінекології, що реалізується Клінічним центром, Проект акушерства та неонатології в Ополі, усі жителі Опольського воєводства можуть ним користуватися.

Проект реалізує Клінічний центр гінекології, Акушерство та неонатологія в Ополі у партнерстві з "Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek" Spółka Partnerska.

Cel główny

Збільшення доступу до якісних медичних послуг у галузі догляду за вагітними жінками та маленькими дітьми, що покращить якість соціального життя та зменшить нерівність у здоров’ї в Опольському воєводстві.

Основна мета буде досягнута прагненням до:

 • підвищення якості догляду за вагітною жінкою, під час пологів та післяпологового періоду шляхом раннього виявлення вад розвитку та надання спеціалізованих консультацій для батьків, захист здоров'я дитини в напрямку підтримки її психосоціального розвитку шляхом поглибленої діагностики розвитку дитини та усунення відхилень у розвитку дітей до віку 2
 • підвищення знань майбутніх батьків про вагітність, пологи, післяпологовий період та догляд за дитиною,
 • підвищення обізнаності жінок про необхідність фізичної та розумової підготовки до пологів,
 • набуття вагітними жінками навичок використання техніки релаксації, виконання вправ на вдосконалення, правильне дихання під час пологів, годування груддю, догляд та купання новонародженого / немовляти,
 • зміна ставлення до болю від пологів та самих пологів,
 • навчання здатності самостійно контролювати перебіг пологів, і, таким чином, підвищуючи почуття безпеки під час пологів,

Planowane efekty
 • zwiększenie świadomości prozdrowotnej kobiet poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u kobiet w ciąży i w okresie połogu,
 • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu przygotowania do porodu, macierzyństwa oraz praw wynikających ze standardów opieki okołoporodowej wśród osób objętych interwencją programu,
 • wypracowanie umiejętności wczesnego rozpoznawania symptomów rozpoczynającego się porodu,
 • zwiększenie odsetka kobiet zadowolonych z przebiegu porodu, a dzięki temu zainteresowanych kolejną ciążą,
 • zmniejszenie odsetka wykonywanych cięć cesarskich z uwagi na edukację i skuteczniejsze przygotowanie kobiet do porodu,
 • zwiększenie skuteczności w diagnozowaniu i postępowaniu z dziećmi do 2 roku życia z zaburzeniami rozwojowymi oraz wzrost świadomości w tym zakresie wśród osób objętych interwencją programu,
 • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych wśród dzieci przed i po urodzeniu,
 • wdrożenie odpowiedniej diagnostyki i opieki medycznej wobec dzieci z wadami rozwojowymi,
 • wzrost świadomości i wiedzy rodziców w zakresie prawidłowej rehabilitacji i opieki nad dzieckiem,
 • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia i rehabilitacji,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju dzieci,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia dzieci.
 • profesjonalne przygotowanie kadry medycznej w zakresie nowych technik diagnostyki wad rozwojowych,
 • wzrost liczby położnych i pielęgniarek posiadających wysokie kwalifikacje z zakresu opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.

Naszemu projektowi, i przede wszystkim pracy, przyświeca dewiza:

ZROBISZ WSZYSTKO DLA DZIECKA. MY TEŻ.

Informacje dotyczące zakresu realizacji projektu/poszczególnych świadczeń, opublikowane na przedmiotowej stronie, pochodzą z dokumentu pn.” Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” stanowiącym załącznik nr 9 Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1

Więcej informacji nt. świadczeń udzielanych w ramach projektu znajduje się na stronie: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl

Tytuł projektu: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i neonatologii w Opolu”.
Wartość: 2 334 456,00 Зл
Dofinansowanie z funduszy UE: 1 868 784,61 Зл

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej, które mają znacząco podwyższyć dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy doposażenia Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Przedmiotowy projekt zwiększy tym samym dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa- ulegnie skróceniu czas oczekiwania na diagnozę i zabiegi, podwyższeniu ulegnie ich jakość.

Okres realizacji: 01.07.2019 р.- 31.12.2020 р.
Cel:

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Акушерство і неонатологія в Ополе.

Cele szczegółowe to:

 • unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych
 • podwyższenie komfortu i jakości prowadzenia diagnozy i zasobów medycznych, dzięki włączeniu w ww. procesy nowoczesnych urządzeń
 • umożliwienie korzystania z nowoczesnych urządzeń medycznych kobietom i dzieciom z województwa opolskiego, a także spoza naszego województwa
 • podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

Клінічний центр гінекології, Акушерство і неонатологія в Ополе, jako Partner projektu, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 planuje zakup:

 • osprzętu oraz montaż instalacji ściekowej
 • lampy bakteriobójczej przepływowej mobilnej – 1 штук.
 • lamp bakteriobójczych przepływowych stacjonarnych – 3 штук.
 • urządzenia do oczyszczania powietrza za pomocą jonizacji katalitycznej AP3001 – 7 штук.
 • kardiomonitora neonatologicznego jezdnego
 • lamp do fototerapii LED

Wartość zadań realizowanych w Klinicznym Centrum wynosi 137 566, 14 Зл, w tym dofinansowanie w wysokości 130 000, 00 Зл.

Całkowita wartość Projektu na lata 2020 – 2021 wynosi 32 804 232, 82 Зл, w tym dofinansowanie w wysokości 30 999 999,80 Зл.

ProjektOpolskie przeciw COVID-19jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VIIIIntegracja społeczna, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnychopieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Акушерство і неонатологія в Ополе”

Wartość: 2 438 647,67 Зл

Dofinansowanie z funduszy UE:1 826 547,09 Зл

Przedmiotem projektu jest zakup aparatury medycznej, które znacząco podwyższają dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w nowoczesną aparaturę medyczną. Projekt swoim zasięgiem obejmuje również kwestie znaczącego podwyższenia jakości leczenia w ww. oddziale poprzez szereg robót budowlano-instalacyjnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje tym samym zakup środków trwałych, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski. Projekt zwiększy dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa -ulegnie podwyższeniu jakość świadczonych usług med., a także bezpieczeństwo i szybsza oraz bardziej komfortowa rekonwalescencja pacjentek po zabiegach i porodach, dzięki podwyższonym standardom sanitarnym. Realizacja prac budowlano-instalacyjnych w zakresie przewidzianym w projekcie podwyższy bezpieczeństwo przebywania na oddziale oraz ograniczy ilość miejsc ogólnego / wspólnego użytku, przez co zostanie zapewniona odpowiednia separacja / dystans pacjentek co utrudni rozprzestrzenianie się ewentualnych bakterii i wirusów. Realizacja projektu zapewni spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznym systemie zdrowia. Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na zmniejszenie bieżącego zużycia energii elektrycznej wpływając pośrednio na ochronę środowiska.

Okres realizacji: 05.05.2017 р. – 31.12.2021 р.

Cel:

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, МІЖ НЕОНАТОЛОГІЄЮ В ОПОЛІ.

Cele szczegółowe realizacji projektu to:

 1. Unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych, niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych.
 2. Podwyższenie komfortu i jakości rekonwalescencji pozabiegowej i poporodowej pacjentek, dzięki podwyższeniu standardów sanitarnych.
 3. Zwiększenie dystansu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych (w tym COVID-19).
 4. Podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Działanie 10.1 – infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług. Poddziałanie 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWAflaga i godło Polski

Харчування для пацієнтів гінеколого-акушерської лікарні та новонароджених в Ополі готується на кухні клінічного центру, для вагітних жінок та у післяпологовий період відповідно до «Стандарту госпітального харчування вагітних та післяпологових жінок - дієта матері», реалізованого в рамках пілотної програми Міністерства охорони здоров’я та Національного фонду охорони здоров’я.

Posiłki przygotowywane są w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetykadostosowane do diety zaleconej przez lekarzadbającego również o zapewnienie urozmaicenia potraw oraz zbilansowania wartości składników odżywczych. На додаток до стандартних дієт, ми також поважаємо ті, що випливають з індивідуального вибору наших пацієнтів, тобто. вегетаріанська та веганська дієта. Всі страви готуються за системою HACCP, впровадженою в клінічному центрі.
На кожному поверсі лікарні у розпорядженні пацієнтів - холодильник, електрична плита, бездротовий чайник і мікрохвильова піч.

Меню

Jadłospis dla hospitalizowanych pacjentek w ciąży lub połogu opracowany zgodnie ze standardami pilotażowego programu „ Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowymDieta Mamy”. Aktualne jadłospisy publikowane są w zakładce: Informacje dla pacjenta/żywienie

Черговий дієтолог

Вагітні жінки та жінки в післяпологовому періоді під час госпіталізації в клінічний центр можуть скористатися безкоштовною консультацією дієтолога. Поради щодо правильного харчування надає пані Катажина Купець - дієтолог, чергування кожного вівторка та четверга з. 9.00-12.00. Пацієнти, зацікавлені в консультації, зв’яжіться з нами за доп. ні 471 або 470.

Дами, зацікавлені в консультації нашого дієтолога після госпіталізації, від 2 місяці після пологів, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою: kkupiec@ginekologia.opole.pl

Добре знати

Ми заохочуємо вас скористатися інформацією та порадами, розробленими в рамках проекту Інституту харчових продуктів і харчування. Запобігання надмірній вазі та ожирінню та хронічним захворюванням шляхом навчання громадськості в галузі харчування та фізичної активності та в рамках управління Національним центром харчової освіти.

Цінну інформацію та поради щодо правильного харчування, незалежно від віку та дієти, можна знайти на веб-сайті: www.ncez.pl, а також скористатися безкоштовною онлайн-дієтичною консультацією: https://poradnia.ncez.pl/.

Опитування думки пацієнтів

Інформуємо, що пацієнти клінічної лікарні Центр мають можливість висловити свою думку та прокоментувати їжу. Протягом одного місяця в кожному кварталі, до закінчення госпіталізації, вони отримують анкету, що дозволяє їм висловити свою думку щодо. якість послуг, що надаються, в тому числі. харчування, що підтримує вдосконалення всіх аспектів діяльності нашого закладу.

Wszelkie uwagizarówno pozytywne, jak negatywnemożna również wysyłać na adres: kkupiec@ginekologia.opole.pl

Diagnostyka niepłodności u par realizowana jest w ramach Programu Polityki ZdrowotnejProgramu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020 в плані втручання: комплексна діагностика безпліддя.

Програма розрахована лише на фізичних осіб, які раніше не діагностували та не лікували безпліддя, у шлюбі або в партнерстві. Направлення в клініку не потрібне.

Метою програми є проведення комплексної діагностики безпліддя, надання подружжю психологічної допомоги та координація цієї допомоги. Тому в нашому центрі ми надаємо консультації лікарів-спеціалістів у галузі гінекології та акушерства., ендокринологія, клінічна імунологія, урологія, andrologii, клінічна генетика та психологія.

Więcej informacji:
Довідковий центр по діагностиці і лікуванню безпліддя.

godło i flaga Polski

Клінічний центр гінекології, Położnictwa i Neonatologii w Opolu realizuje projekt pn.

Rozbudowa instalacji tlenowopowietrznej w ilości 24 gniazd oraz modernizacja gniazd tlenowopowietrznych w ilości 20 gniazd

Projekt obejmuje realizacje zadań:

 1. Wykonanie rurociągów gazów medycznych tlenu i powietrza, dostawa i montaż ściennych punktów poboru gazów medycznych w ilości: 12 sztuk gniazd tlenu i 12 sztuk gniazd powietrza.
 2. Modernizacja gniazd poprzez wymianę wkładów obecnych gniazd GO1 na typ gniazda AGA w ilości: 11 gniazd tlenowych i 9 gniazd powietrza.

Rozbudowa instalacji gazów medycznych oraz modernizacja gniazd ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów, a tym samym umożliwienie zwiększenia ilości pacjentów, którzy będą mogli korzystać z pełnego dostępu do gazów medycznych.

Całkowity koszt inwestycji: 51 045, 00 Зл, w tym: 50 000, 00 zł dotacja celowa Wojewody Opolskiego z budżetu państwa.
Okres realizacji inwestycji: 30.10.2020 р. – 15.03.2021 р.

godło i flaga Polski

Клінічний центр гінекології, Położnictwa i Neonatologii w Opolu realizuje projekt pn.:

„Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID-19”

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID – 19 poprzez realizację projektu obejmującego:

 • Przebudowę Sali Porodowej poprzez utworzenie nowej Sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym.
 • Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni oraz zakup wraz z dostawą pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego.
 • Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczania wody.
 • Modernizacja szatni personelu medycznego.
 • Przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.
Realizacja projektu: робити 10 грудня 2021 р.
Łączny koszt inwestycji: 8 552 000,00 Зл

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 7 000 000,00 Зл

© Клінічний гінекологічний центр,Акушерство і неонатологія в Ополе

45-066 Ополе
ul. W.Reymonta 8


від Transposh - translation plugin for wordpress

Контактна інформація