E Пацієнт Гінекологія Ополе 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
від Transposh - translation plugin for wordpress

żółte gwiazdki na granatowym tlePROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Проект «Координація та всебічна підтримка сім’ї у сфері консультування спеціалістів, профілактика, діагностика та усунення порушень у розвитку дітей до віку 2 - видання 2 ”проводиться за мірою 8.1. Доступ до якісних медичних та соціальних послуг у галузі догляду за матір’ю та дитиною в рамках Регіональної оперативної програми Опольського воєводства на роки 2014-2020 співфінансується Європейським соціальним фондом.

Wartość projektu

Загальна вартість проекту становить: 11 319 709,04 PLN і включає:

Співфінансування в розмірі 10 615 190,29 Зл, який є 93,78 % допустимі витрати проекту з наступних джерел:

 • з європейських фондів у сумі 9 564 720,91 Зл, який є 84,50 % допустимі витрати проекту,
 • ze środków budżetu państwa w kwocie 1 054 409,38 Зл,
  який є 9,28 % допустимі витрати проекту.

Власний внесок у сумі 704 518,75 Зл, який є 6,22 % допустимі витрати проекту.

Adresaci
 • вагітним жінкам і в післяпологовий період
 • новонароджених та немовлят до 2 вік
 • батьків та законних опікунів дітей 2 вік
 • персонал медичних служб

Непрямими одержувачами допомоги є батьки / законні опікуни новонароджених та діти до віку років 2.

Obszar działania
 • Опольський повіт
 • Місто Ополе

З досліджень та порад, надається в рамках Клінічного центру гінекології, що реалізується Клінічним центром, Проект акушерства та неонатології в Ополі, усі жителі Опольського воєводства можуть ним користуватися.

Проект реалізує Клінічний центр гінекології, Акушерство та неонатологія в Ополі у партнерстві з "Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek" Spółka Partnerska.

Cel główny

Збільшення доступу до якісних медичних послуг у галузі догляду за вагітними жінками та маленькими дітьми, що покращить якість соціального життя та зменшить нерівність у здоров’ї в Опольському воєводстві.

Основна мета буде досягнута прагненням до:

 • підвищення якості догляду за вагітною жінкою, під час пологів та післяпологового періоду шляхом раннього виявлення вад розвитку та надання спеціалізованих консультацій для батьків, захист здоров'я дитини в напрямку підтримки її психосоціального розвитку шляхом поглибленої діагностики розвитку дитини та усунення відхилень у розвитку дітей до віку 2,
 • підвищення знань майбутніх батьків про вагітність, пологи, післяпологовий період та догляд за дитиною,
 • підвищення обізнаності жінок про необхідність фізичної та розумової підготовки до пологів,
 • набуття вагітними жінками навичок використання техніки релаксації, виконання вправ на вдосконалення, правильне дихання під час пологів, годування груддю, догляд та купання новонародженого / немовляти,
 • зміна ставлення до болю від пологів та самих пологів,
 • навчання здатності самостійно контролювати перебіг пологів, і, таким чином, підвищуючи почуття безпеки під час пологів,
 • підвищення мотивації жінок використовувати поведінку, спрямовану на охорону здоров'я під час вагітності та після пологів,
 • збільшення доступу до якісної перинатальної допомоги, особливо для людей, яким загрожує бідність або соціальне відчуження,
 • збільшення виявлення вроджених вад розвитку та розвитку,
 • раннє виявлення та усунення або виправлення відхилень у розвитку дитини,
 • посилення участі сім'ї в процесі лікування та реабілітації та допомога сім'ям у реабілітації своїх дітей вдома та свідомо, належний догляд за дитиною,
 • рання - комплексна профілактика інвалідності,
 • підвищення ефективності профілактики інфекційних захворювань та інфекцій,
 • посилення співпраці між різними суб'єктами у сфері перинатальної допомоги,
 • skuteczniejsze wsparcie specjalistów w przypadku wykrycia wad płodu, poprzez zaplanowanie postępowania medycznego,
 • podniesienie kwalifikacji personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.
Planowane efekty
 • zwiększenie świadomości prozdrowotnej kobiet poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u kobiet w ciąży i w okresie połogu,
 • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu przygotowania do porodu, macierzyństwa oraz praw wynikających ze standardów opieki okołoporodowej wśród osób objętych interwencją programu,
 • wypracowanie umiejętności wczesnego rozpoznawania symptomów rozpoczynającego się porodu,
 • zwiększenie odsetka kobiet zadowolonych z przebiegu porodu, a dzięki temu zainteresowanych kolejną ciążą,
 • zmniejszenie odsetka wykonywanych cięć cesarskich z uwagi na edukację i skuteczniejsze przygotowanie kobiet do porodu,
 • zwiększenie skuteczności w diagnozowaniu i postępowaniu z dziećmi do 2 roku życia z zaburzeniami rozwojowymi oraz wzrost świadomości w tym zakresie wśród osób objętych interwencją programu,
 • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych wśród dzieci przed i po urodzeniu,
 • wdrożenie odpowiedniej diagnostyki i opieki medycznej wobec dzieci z wadami rozwojowymi,
 • wzrost świadomości i wiedzy rodziców w zakresie prawidłowej rehabilitacji i opieki nad dzieckiem,
 • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia i rehabilitacji,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju dzieci,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia dzieci.
 • profesjonalne przygotowanie kadry medycznej w zakresie nowych technik diagnostyki wad rozwojowych,
 • wzrost liczby położnych i pielęgniarek posiadających wysokie kwalifikacje z zakresu opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.

Naszemu projektowi, i przede wszystkim pracy, przyświeca dewiza:

ZROBISZ WSZYSTKO DLA DZIECKA. MY TEŻ.

Informacje dotyczące zakresu realizacji projektu/poszczególnych świadczeń, opublikowane na przedmiotowej stronie, pochodzą z dokumentu pn.” Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”stanowiącym załącznik nr 9 Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1

Więcej informacji nt. świadczeń udzielanych w ramach projektu znajduje się na stronie: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl

Tytuł projektu: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i neonatologii w Opolu”.
Wartość: 2 334 456,00 Зл
Dofinansowanie z funduszy UE: 1 868 784,61 Зл

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej, które mają znacząco podwyższyć dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy doposażenia Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Przedmiotowy projekt zwiększy tym samym dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa- ulegnie skróceniu czas oczekiwania na diagnozę i zabiegi, podwyższeniu ulegnie ich jakość.

Okres realizacji: 01.07.2019 р.- 31.12.2020 р.
Cel:

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Акушерство і неонатологія в Ополе.

Cele szczegółowe to:

 • unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych
 • podwyższenie komfortu i jakości prowadzenia diagnozy i zasobów medycznych, dzięki włączeniu w ww. procesy nowoczesnych urządzeń
 • umożliwienie korzystania z nowoczesnych urządzeń medycznych kobietom i dzieciom z województwa opolskiego, a także spoza naszego województwa
 • podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

Клінічний центр гінекології, Акушерство і неонатологія в Ополе, jako Partner projektu, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 planuje zakup:

 • osprzętu oraz montaż instalacji ściekowej
 • lampy bakteriobójczej przepływowej mobilnej – 1 штук.
 • lamp bakteriobójczych przepływowych stacjonarnych – 3 штук.
 • urządzenia do oczyszczania powietrza za pomocą jonizacji katalitycznej AP3001 – 7 штук.
 • kardiomonitora neonatologicznego jezdnego
 • lamp do fototerapii LED

Wartość zadań realizowanych w Klinicznym Centrum wynosi 137 566, 14 Зл, w tym dofinansowanie w wysokości 130 000, 00 Зл.

Całkowita wartość Projektu na lata 2020 – 2021 wynosi 32 804 232, 82 Зл, w tym dofinansowanie w wysokości 30 999 999,80 Зл.

ProjektOpolskie przeciw COVID-19jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VIIIIntegracja społeczna, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnychopieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Акушерство і неонатологія в Ополе”

Wartość: 2 438 647,67 Зл

Dofinansowanie z funduszy UE:1 826 547,09 Зл

Przedmiotem projektu jest zakup aparatury medycznej, które znacząco podwyższają dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w nowoczesną aparaturę medyczną. Projekt swoim zasięgiem obejmuje również kwestie znaczącego podwyższenia jakości leczenia w ww. oddziale poprzez szereg robót budowlano-instalacyjnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje tym samym zakup środków trwałych, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski. Projekt zwiększy dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa -ulegnie podwyższeniu jakość świadczonych usług med., a także bezpieczeństwo i szybsza oraz bardziej komfortowa rekonwalescencja pacjentek po zabiegach i porodach, dzięki podwyższonym standardom sanitarnym. Realizacja prac budowlano-instalacyjnych w zakresie przewidzianym w projekcie podwyższy bezpieczeństwo przebywania na oddziale oraz ograniczy ilość miejsc ogólnego / wspólnego użytku, przez co zostanie zapewniona odpowiednia separacja / dystans pacjentek co utrudni rozprzestrzenianie się ewentualnych bakterii i wirusów. Realizacja projektu zapewni spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznym systemie zdrowia. Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na zmniejszenie bieżącego zużycia energii elektrycznej wpływając pośrednio na ochronę środowiska.

Okres realizacji: 05.05.2017 р. – 31.12.2021 р.

Cel:

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, МІЖ НЕОНАТОЛОГІЄЮ В ОПОЛІ.

Cele szczegółowe realizacji projektu to:

 1. Unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych, niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych.
 2. Podwyższenie komfortu i jakości rekonwalescencji pozabiegowej i poporodowej pacjentek, dzięki podwyższeniu standardów sanitarnych.
 3. Zwiększenie dystansu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych (w tym COVID-19).
 4. Podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Działanie 10.1 – infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług. Poddziałanie 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWAflaga i godło Polski

Diagnostyka niepłodności u par realizowana jest w ramach Programu Polityki ZdrowotnejProgramu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020 в плані втручання: комплексна діагностика безпліддя.

Програма розрахована лише на фізичних осіб, які раніше не діагностували та не лікували безпліддя, у шлюбі або в партнерстві. Направлення в клініку не потрібне.

Метою програми є проведення комплексної діагностики безпліддя, надання подружжю психологічної допомоги та координація цієї допомоги. Тому в нашому центрі ми надаємо консультації лікарів-спеціалістів у галузі гінекології та акушерства., ендокринологія, клінічна імунологія, урологія, andrologii, клінічна генетика та психологія.

Więcej informacji:
Довідковий центр по діагностиці і лікуванню безпліддя.

godło i flaga Polski

Клінічний центр гінекології, Położnictwa i Neonatologii w Opolu realizuje projekt pn.

Rozbudowa instalacji tlenowopowietrznej w ilości 24 gniazd oraz modernizacja gniazd tlenowopowietrznych w ilości 20 gniazd

Projekt obejmuje realizacje zadań:

 1. Wykonanie rurociągów gazów medycznych tlenu i powietrza, dostawa i montaż ściennych punktów poboru gazów medycznych w ilości: 12 sztuk gniazd tlenu i 12 sztuk gniazd powietrza.
 2. Modernizacja gniazd poprzez wymianę wkładów obecnych gniazd GO1 na typ gniazda AGA w ilości: 11 gniazd tlenowych i 9 gniazd powietrza.

Rozbudowa instalacji gazów medycznych oraz modernizacja gniazd ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów, a tym samym umożliwienie zwiększenia ilości pacjentów, którzy będą mogli korzystać z pełnego dostępu do gazów medycznych.

Całkowity koszt inwestycji: 51 045, 00 Зл, w tym: 50 000, 00 zł dotacja celowa Wojewody Opolskiego z budżetu państwa.
Okres realizacji inwestycji: 30.10.2020 р. – 15.03.2021 р.

godło i flaga Polski

Клінічний центр гінекології, Położnictwa i Neonatologii w Opolu realizuje projekt pn.:

„Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID-19”

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID – 19 poprzez realizację projektu obejmującego:

 • Przebudowę Sali Porodowej poprzez utworzenie nowej Sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym.
 • Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni oraz zakup wraz z dostawą pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego.
 • Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczania wody.
 • Modernizacja szatni personelu medycznego.
 • Przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.
Realizacja projektu: робити 10 грудня 2021 р.
Łączny koszt inwestycji: 8 552 000,00 Зл

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 7 000 000,00 Зл

Tablica In Vitro

Клінічний центр гінекології, Położnictwa i Neonatologii w Opolu podpisało umowę z Ministrem Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 - 2023, w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego.

W ramach umowy na realizację tego programu Ministerstwo Zdrowia przekazało dofinansowanie w kwocie całkowitej 54 894,22 Зл
na zadanie dotyczące utworzenia Centrum Zdrowia Prokreacyjnego na zakup sprzętu m.in. worka sako, fantomów noworodka m.in. do resuscytacji, wanienki, przewijaka, sprzętu multimedialnego do prowadzenia edukacji, poduszki do karmienia, promiennika ciepła, wagi dla niemowląt, lampy bakteriobójczej, aparatu do szybkich przetoczeń, UDT bezprzewodowy (detektora tętna płodu).

Więcej informacji:
Довідковий центр по діагностиці і лікуванню безпліддя.

Tablica Za Zyciem

Клінічний центр гінекології, Położnictwa i Neonatologii w Opolu podpisało umowę z Ministrem Zdrowia na realizację Programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w zakresie zadania dotyczącego Wczesnej rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

W ramach zawartej Umowy na realizację tego programu Ministerstwo Zdrowia przekazało dofinansowanie w kwocie 27 746,64 Зл na zakup sprzętu (urządzenia do rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych i zaburzeń mowy) хв.

 • akcesoria logopedyczne do rehabilitacji zaburzeń mowy: sensi zestaw logopedyczny, walizeczka logopedyczna, zestaw gryzaków miękkich, zestaw gryzaków dla niemowlaka, gryzak wibracyjny
 • oprogramowanie wspomagające komunikację
 • gry dydaktycznelustrzane sfery dźwiękowe, percepcyjne kule, dzwonki naciskane diatoniczne, zestaw instrumentów, chusta animacyjna, zestaw akcesoriów do tańca, przyssawki kółeczka sensoryczne, kubeczki przyssawki, lustrzane sfery sensoryczne
 • maty stymulujące, płynne sensoryczne koła, ścieżka sensoryczna
 • bańki przyssawkowe-ośmiornica z przyssawkami, duże ciężkie przyssawki
 • przyrządy wibrujące: materac/mata, м'яч
 • dyski sensomotoryczne
 • tory do nauki chodzenia, mata do masażu, mata rehabilitacyjna.

© Клінічний гінекологічний центр,Акушерство і неонатологія в Ополе

45-066 Ополе
ul. W.Reymonta 8


від Transposh - translation plugin for wordpress

Контактна інформація