E Patient Gynecology Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych

Director of the Clinical Center of Gynecology, Obstetrics and Neonatology in Opole

działając na podstawie art. 26 of the Act of 15 April 2011 r. about medical activities (Dz. U. with 2022 r., poz. 633 with later. d.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole.

  1. Bid submission deadline:

Oferty należy składać do dnia 06.12.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej (ordynacja podstawowa i pełnienie dyżurów medycznych), w ramach świadczeń szpitalnych, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole .

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole.

  1. Miejsce składania ofert i rozstrzygnięcie:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole, przy ul. Reymont 8, 45-066 Opole,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 06.12.2022 r. at. 11.30 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole, przy ul. Reymont 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole, w terminie do dnia 16.12.2022 r.

  1. Szczegółowe warunki konkursu ofert

Informacje szczegółowe zostały zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, które wraz z formularzem ofertowym, oświadczeniem oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole, the. Reymont 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:
Agnieszka Fudala, tel. 77 454 54 01 ext. 406., e-mail: afudala@ginekologia.opole.pl, w dni robocze w godz. 8:00-14:00

Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 paragraph. 1 i 2 of the Act of 27 of August 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. with 2021 r., poz. 1285 with later. d.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 of the Act of 27 of August 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. with 2021 r., poz. 1285 with later. d.) oraz do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO)
Formularz oferty z oświadczeniem
Wzór umowy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

© Clinical Gynecology Center,Obstetrics and Neonatology in Opole

45-066 Opole
the. W. Reymont 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Contact