E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Ogłoszenie o naborze kandydatów/kandydatek na stanowisko Referent/Starszy Referent/Inspektor ds. technicznych

OGŁOSZENIE  

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

ogłasza nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Referent/starszy referent/inspektor ds. technicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Adres i miejsce wykonywania pracy:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ul. W. Reymonta 8
45-066 Opole 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar

Ilość etatów: 1

Zakres zadań

 1. Prowadzenie całości spraw i korespondencji związanej z robotami budowlanymi, remontowymi oraz zaistniałymi awariami,
 2. Rejestrowanie usterek i awarii (w tym napraw poawaryjnych) zgłaszanych przez użytkowników budynków oraz organizowanie prac związanych ze zleceniem ich usunięcia – przeprowadzanie rozeznania oferty rynkowej w tym zakresie (w uzasadnionych przypadkach),
 3. Ewidencjonowanie robót budowlanych i remontowych oraz napraw bieżących,
 4. Udział w odbiorach robót remontowych, napraw bieżących i poawaryjnych,
 5. Weryfikowanie i opisywanie faktur za roboty remontowe i inwestycyjne pod względem merytorycznym,
 6. Współudział w przygotowywaniu umów na wykonanie dokumentacji budowlanej i inwestycyjnej,
 7. Współudział w przygotowywaniu umów na realizację robót budowlanych i remontowych oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem ich realizacji,
 8. Prowadzenie spraw związanych z koniecznymi do przeprowadzenia, na podstawie przepisów prawa, okresowymi kontrolami i przeglądami technicznymi wszystkich budynków Klinicznego Centrum – nadzór nad przestrzeganiem terminów ich wykonania,
 9. Udział w tworzeniu planów remontowo-inwestycyjnych i planu zamówień publicznych w zakresie inwestycji i potrzeb remontowych Klinicznego Centrum,
 10. Udział w procesie wyłaniania wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych oraz bieżący nadzór nad ich przebiegiem,
 11. Współudział w wprowadzaniu wykonawcy na budowę i sporządzanie stosownego protokołu przekazania placu budowy,
 12. Gromadzenie i ewidencjonowanie korespondencji dotyczącej dokumentacji technicznej,
 13. Udostępnianie, według ustalonych zasad, dokumentacji technicznej zainteresowanym osobom lub instytucjom,
 14. Przygotowywanie danych do sprawozdawczości rocznej oraz do analiz dla potrzeb Klinicznego Centrum,
 15. Współudział w odczytywaniu stanów liczników energii elektrycznej służącym do rozliczeń z odbiorcami zewnętrznymi (najemcami) energii elektrycznej,
 16. Koordynacja działań związanych z utrzymaniem obiektów i terenów we właściwym stanie sanitarno-porządkowym:
 17. prowadzenie spraw związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, zwalczaniem szkodników, przycinką i wycinką drzewostanu,
 18. prowadzenie spraw związanych z deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją obiektów,
 19. zapewnienie wywozu nieczystości stałych z terenu Klinicznego Centrum,
 20. nadzór i organizowanie oraz prowadzenie dokumentacji wywozu odpadów komunalnych,
 21. Przygotowywanie i współudział przy prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy.

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: min. średnie techniczne
 2.  Staż pracy (liczba lat pracy):

Inspektor: 4 lata (i wykształcenie średnie techniczne) , brak wymaganego stażu przy wykształceniu wyższym

Starszy referent: 2 lata

Referent: brak wymaganego stażu pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 3. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i szkoleniach,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. oświadczenie o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 27.03.2023 r.
Decyduje data: złożenia dokumentów do Centrum

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ul. W. Reymonta 8
45-066 Opole

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Referent/Starszy referent/Inspektor ds. technicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym”.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru powiadamiani będą tylko kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze
Wyniki naboru

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt