E Patient Gynecology Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Raport dostępności

Deklaracja dostępności Klinicznego Centrum Ginekologii, Obstetrics and Neonatology in Opole.
Clinical Center of Gynecology, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 April 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ginekologia.opole.pl
 • Data publikacji strony internetowej:2020-10-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie
dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Domagała email: tdomagala@ginekologia.opole.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 454 54 01 ext. 421. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • Ustawiony jest kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących według norm.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niedowidzących.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • serwis jest dostosowany do optymalnego wyświetlania na urządzeniach mobilnych zarówno tekst jak i grafika, dodatkowo można korzystać z Menu dostępności co ułatwia poruszanie się osobą z wadami wzroku, słuchu na urządzeniach mobilnych.
 • Menu kontekstowejest zawsze dostępne, również podczas przewijania strony.
Menu dostępności (Ctrl+U)

Serwis wyposażony jest w ułatwienie dla osób niepełnosprawnych w postaci menu-dostępności zielona-ikonkawózka inwalidzkiegojak na przykładzie w prawym górnym rogu. Men Dostepnosci Ikonka Ludzika Niepelnosprawnego

Menu dostępności zawiera następujące elementy + opis:
Kontrast PlusKontrast + daje możliwość zwiększenia kontrastu funkcje: odwróć kolory, ciemny/lekki kontrast, brak kolorów.
Podświetlenie linków podświetla linki na danej stronie (żółty tekst na czarnym tle).
Duży Tekstpowiększa tekst na całej stronie.
Odstęp pomiędzy tekstemzwiększa odstęp wewnątrz wyrazów jak i zwiększa odstępy pomiędzy kolejnymi liniami.
Zatrzymaj animacjezatrzymuje wyświetlanie animacji na stronie.
Przyjazny dla dyslektykówzmienia rodzaj czcionki dla łatwiejszą dla osób mających problemy dyslektyczne.
Kursorzwiększa rozmiar kursora myszki.
Podpowiedziumożliwia włączanie podpowiedzi, jeżeli strona takie posiada.
Wysokosc LiniiWysokość liniiodpowiada za odstępy pomiędzy liniami.
Wyrównaj TekstWyrównaj tekstwyrównuje tekst do lewej strony, prawej lub justuje.
NasycenieNasyceniezmienia nasycenia kolorów strony.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] and [+] aby powiększyć widok
[CTRL] and [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] and [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna
 1. Wejście i wjazd na teren Szpitala i Przychodni.

Wejście na teren od ulicy Reymonta oraz Kołłątaja. Wjazd od ul. Reymonta zarówno na teren szpitala jak i przychodni.

Do głównego wejścia szpitala prowadzi podjazd dla karetek. Do wejść do Przychodni oprócz schodów znajdują się pochylnie dla niepełnosprawnych. Na terenie szpitala wydzielone są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

2. Budynek A ( szpital) przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Izba Przyjęć znajduje się na parterze. Na terenie Szpitala znajdują się dwa dźwigi osobowe. Dźwigi obsługują wszystkie piętra Szpitala. Korzystanie z windy możliwe jest tylko z personelem Szpitala. Osoby chcące skorzystać z windy, proszone są o kontakt z punktem informacyjnym znajdującym się przy wejściu do Szpitala lub Izbą Przyjęć.
3. Budynek D ( Przychodnie i Poradnia) przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnychBudynek Przychodni i Poradni jest parterowy. Do dwóch niezależnych wejść prowadzą schody i pochylnie.
4.Budynek C Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Jednoschody, od strony Szpitala i parkingu.

Drugieschody i podjazd od ulicy Ozimskiej.

5. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku A oraz DW budynku szpitalnym toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w Izbie Przyjęć na parterze. W Poradni oraz Przychodni znajdują się sanitariaty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Podpisana umowa z Stowarzyszeniem osób niesłyszących.

Osoby chcące skorzystać z tego typu usług, proszone są o wcześniejszy mailowy kontakt z Tomasz Domagałamail: tdomagala@ginekologia.opole.pl w celu ustalenia szczegółów.

© Clinical Gynecology Center,Obstetrics and Neonatology in Opole

45-066 Opole
the. W. Reymont 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Contact