E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

ARCHIWUM

18.05.2021 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8 ogłasza konkurs ofert na: 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Planowany czas trwania umowy : od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert : Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum, do dnia 25 maja 2021r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz, oświadczenie oferenta
Umowa
Ogłoszenie wyników

07.05.2021 r.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711)
zaprasza do uczestniczenia i składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” w zakresie interwencji: Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, dotyczącym następującego bloku:

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych
(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 maja 2021 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu ul. Reymonta 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Klinicznego Centrum dnia 21 maja 2021 roku
o godz. 12.30.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowego
SWKO
Wzór umowy
Ogłoszenie o wyniku konkursu-sig

21.04.2021 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 – 15:00 w terminie 14 dni do daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 05.05.2021r.

Ogłoszenie na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa21.04.2021-sig

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 21.04.21

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 21.04.21
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu sig

08.03.2021 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 – 15:00 w terminie 14 dni do daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22.03.2021r.

Ogłoszenie konkursu  – 08.03.2021 r.

23.02.2021 r.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 45-066 Opole, ul. W. Reymonta 8, działając na zasadach i warunkach określonych w:

 • ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2020 poz. 295 z pózn.zm) ,
 • ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późn.zm.)
 • statucie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii,

ogłasza konkurs ofert na: wykonywania zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentek leczonych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z rozpoznaniem onkologicznym, rozliczanych grupami M11, M12, M21.

Planowany czas trwania umowy: od 8 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, sekretariat Dyrektora Klinicznego centrum, do dnia 04.03.2021 r.

Ogłoszenie konkursu ofert – 23.02.2021 r.
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert
Wzór umowy
Ogłoszenie wyników konkursu ofert-04.03.2021 r.

07.01.2021 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8 na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 295   z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 • Statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Neonatologicznej w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej  w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Planowany czas trwania umowy : od 20 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum, do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie – 07.01.2021 r.
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz oferty, oświadczenie oferenta
Umowa
Ogłoszenie wyników konkursu ofert – 18.01.2021

 

22.12.2020 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 • Statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w zakresie neonatologii i pediatrii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Planowany czas trwania umowy : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert : Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum, do dnia 29.12.2020 r. do godz. 11:00.

Ogłoszenie  – 22.12.2020 r.
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz oferty
Formularz oferty
Oświadczenie oferenta
Umowa
Ogłoszenie wyników konkursu – 31.12.2020

17.12.2020 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8 na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 295  z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 • Statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,

ogłasza konkurs ofert w zakresie konsultacji lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych na potrzeby Banku Mleka Kobiecego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Planowany czas trwania umowy : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum, do dnia 22.12.2020 r. do godz. 10:00.

Uwaga! Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu informuje, o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: do 23.12.2020r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 23.12.2020r. godz. 12:00.

Ogłoszenie – 17.12.2020 r.
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz oferty, oświadczenie oferenta
Umowa

Aktualizacja – 21.12.2020 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – 21.12.2020 r.
Aktualizacja szczegółowych warunków konkursu ofert – 21.12.2020 r.
Ogłoszenie wyników konkursu ofert – 28.12.2020 r.

 

17.12.2020 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,  45-066 Opole, ul. Reymonta 8 na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 295  z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 • Statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,

ogłasza konkurs ofert w zakresie porad lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych w Poradni Neonatologicznej w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej  w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Planowany czas trwania umowy : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum, do dnia 22.12.2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie –  17.12.2020 r.
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz oferty, oświadczenie oferenta
Umowa
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu – 28.12.2020 r.

15.12.2020 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8  na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 • Statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

ogłasza konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu.

Planowany czas trwania umowy : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert : Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum, do dnia 21.12.2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie 15.12.2020
Szczegółowe warunki konkursu 15.12.2020
Formularz oferty, oświadczenie oferenta 15.12.2020
Umowa 15.12.2020
Ogłoszenie wyników konkursu – 22.12.2020 r.

 

14.12.2020 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 • Statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania procedur wysokospecjalistycznych w zakresie neonatologii i pediatrii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Planowany czas trwania umowy : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert : Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum, do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie z 14.12.2020
Szczegółowe warunki konkursu ofert 14.12.2020
Formularz oferty, oświadczenie oferenta
Formularz oferty, oświadczenie oferenta – wersja edytowalna
Umowa
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert – 21.12.2020 r.

03.12.2020 r.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8  ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 1. Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
 2. Wykonywania usług medycznych przez techników elektroradiologii w ramach dyżurów pod telefonem oraz w ramach wezwań w Pracowni RTG dla pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,

Planowany czas trwania umowy : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert : Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 do 15:00 w  Sekretariacie Dyrektora Klinicznego Centrum do dnia 14.12.2020 r.

Ogłoszenie  – 03.12.2020 r.

Świadczenia medyczne w zakresie radiologii:

Szczegółowe warunki w zakresie radiologii
Formularz ofertowy w zakresie radiologii
Umowa o świadczenie usług medycznych w zakresie radiologii

Usługi medyczne wykonywane przez techników elektroradiologii:

Szczegółowe warunki konkursu ofert – technik radiologii
Formularz ofertowy – technik radiologii
Umowa o świadczenie usług medycznych – technik radiologii

Ogłoszenie wyników konkursu – 16.12.2020 r.

24.11.2020 r.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 • Statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

  ogłasza konkurs ofert na:

 1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania procedur wysokospecjalistycznych w zakresie położnictwa i ginekologii
  w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 2. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania procedur wysokospecjalistycznych w zakresie neonatologii i pediatrii
  w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 3. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania procedur wysokospecjalistycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 4. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania procedur wysokospecjalistycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Planowany czas trwania umowy : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert : Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum, do dnia 08.12.2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie – 24.11.2020 r.
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz oferty
Formularz oferty – wersja edytowalna
Aktualizacja oświadczenia oferenta- 03.12.2020 r.
Umowa na świadczenie usług medycznych
Aktualizacja treści umowy na świadczenie usług – 01.12.2020 r.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 01.12.2020 r. i dotyczą ogłoszonego postępowania konkursowego.
Odpowiedź na pytania dot. ogłoszenia postępowania konkursowego – 03.12.2020 r

Ogłoszenie wyników konkursu ofert wraz z nazwami podmiotów – 11.12.2020

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt